ภาวะโภชนาการ และการพัฒนาทางสติปัญญาของเด็กก่อนวัยเรียน (3-6 ขวบ) บริเวณวัดทิพากร กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด

 • ภาวะโภชนาการ และการพัฒนาทางสติปัญญาของเด็กก่อนวัยเรียน (3-6 ขวบ) บริเวณวัดทิพากร กรุงเทพมหานคร

 • รายงานค้นคว้าวิจัย 2522-2523 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ไม่ระบุ

 •   จันทิมา ประภาพันธุ์
    สิริพันธุ์ จุลกรังคะ

 • บทความในหนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 235-236

 • S01-โภชนศาสตร์

 • เด็กก่อนวัยเรียน;โภชนาการ;สติปัญญา

 • TAB261766

 • [1] จันทิมา ประภาพันธุ์
  [2] สิริพันธุ์ จุลกรังคะ

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University