ศัตรูธรรมชาติของหนอนม้วนใบกล้วย Erionota thrax L. (Lepidoptera: Hesperidae) ในประเทศไทย

รายละเอียด

 • ศัตรูธรรมชาติของหนอนม้วนใบกล้วย Erionota thrax L. (Lepidoptera: Hesperidae) ในประเทศไทย

 • เอกสารวิชาการ ฉบ้บที่ 1-10 ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 • ไม่ระบุ

 •   บรรพต ณ ป้อมเพชร

 • บทความในหนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ;สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 • กรุงเทพฯ

 • 146 หน้า

 • H10-ศัตรูพืช

 • Hesperiidae;ศัตรูธรรมชาติ;วงจรชีวิต;ประเทศไทย;

 • Hesperiidae;Natural enemies;Life cycle;Thailand;

 • หนอนม้วนใบกล้วย;ศัตรูพืช;การควบคุมโดยชีววิธี;ศัตรูธรรมชาติ;แตนเบียนไข่;แตนเบียน;ประโยชน์;ประสิทธิภาพ;LEPIDOPTERA

 • Erionota thrax L.

 • TAB000025471616

 • KU0036057

 • [1] บรรพต ณ ป้อมเพชร

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University