หลักการควบคุมแมลงศัตรูอ้อยในประเทศไทย

รายละเอียด

 • หลักการควบคุมแมลงศัตรูอ้อยในประเทศไทย

 • เอกสารเผยแพร่ ฉบ้บที่ 1-13 ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 • ไม่ระบุ

 •   บรรพต ณ ป้อมเพชร

 • บทความในหนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ;สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 • กรุงเทพ ฯ

 • 183 หน้า

 • H10-ศัตรูพืช

 • Saccharum;อ้อย;แมลงศัตรู;การป้องกันกำจัดแมลง;การป้องกันกำจัดศัตรูพืช;การจัดการ;

 • Saccharum;Sugarcane;Pest insects;Insect control;Pest control;Management;

 • อ้อย;แมลงศัตรูพืช;การป้องกันกำจัด;การบริหารศัตรูพืช

 • TAB000025471631

 • KU0036049,SUG030036

 • [1] บรรพต ณ ป้อมเพชร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชากีฏวิทยา)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University