การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการลุ่มน้ำบนภูเขา

รายละเอียด

 • การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการลุ่มน้ำบนภูเขา

 • Watershed management research on mountainous land

 • รายงานค้นคว้าวิจัย 2522-2523 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • Research reports 1979-1980 Kasetsart University

 • ไม่ระบุ

 •   เกษม จันทร์แก้ว
    นิพนธ์ ตั้งธรรม
    สามัคคี บุณยะวัฒน์
    วิชา นิยม

 • บทความในหนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • กรุงเทพฯ

 • ไทย, อังกฤษ

 • P10-ทรัพยากรน้ำ

 • P36-การปรับปรุงดิน

 • F40-นิเวศวิทยาพืช

 • การจัดการลุ่มน้ำ;ที่สูง;น้ำฟ้า;ความสมดุลของน้ำ;ดิน;พืชปกคลุม;ประเทศไทย;การสูญเสียจากดิน;การสูญเสีย;ตะกอน;น้ำไหลบ่าหน้าดิน;ปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยา;อุทกวิทยา;นิเวศวิทยา;

 • Watershed management;Highlands;Precipitation;Water balance;Soil;Plant cover;Thailand;Losses from soil;Losses;Sediment;Runoff water;Meteorological factors;Hydrology;Ecology;

 • การจัดการลุ่มน้ำบนภูเขา;อุตุนิยมวิทยา;อุทกวิทยา;ปฐพีวิทยา;นิเวศวิทยา;การทดแทนของพืช;การสูญเสียดิน;การสูญเสียน้ำ;พืชคลุมดิน;ตะกอน;น้ำไหลบ่า

 • TAB261753

 • KU0005107

 • [1] เกษม จันทร์แก้ว (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ ภาควิชาอนุรักษวิทยา)
  [2] นิพนธ์ ตั้งธรรม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ ภาควิชาอนุรักษวิทยา)
  [3] สามัคคี บุณยะวัฒน์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ ภาควิชาอนุรักษวิทยา)
  [4] วิชา นิยม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ ภาควิชาอนุรักษวิทยา)

 • [1] Kasem Chunkao (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Forestry. Department of Conservation)
  [2] Nipon Tangtham (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Forestry. Department of Conservation)
  [3] Samakkee Boonyawat (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Forestry. Department of Conservation)
  [4] Wicha Niyom (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Forestry. Department of Conservation)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University