การเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีของปอสาเกรดต่าง ๆ

รายละเอียด

 • การเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีของปอสาเกรดต่าง ๆ

 • Comparison of chemical components in different grades of paper mulberry bark

 • โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ผลิตผลทางการเกษตรและป่าไม้ในประเทศไทย: เล่มที่ 2

 • Final report of the research project for higher utilization of forestry and agricultural plant materials in Thailand (HUFA) 1996-2001: Volume II

 • ไม่ระบุ

 •   วิทยา ปั้นสุวรรณ

 • บทความในหนังสือ

 • 974-537-155-6

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น

 • กรุงเทพฯ

 • 781หน้า

 • อังกฤษ

 • F60-ชีวเคมีของพืช

 • Broussonetia papyrifera;การจัดระดับ;องค์ประกอบทางเคมี;เซลลูโลส;ลิกนิน;น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว;

 • Broussonetia papyrifera;Grading;Chemical composition;Cellulose;Lignins;Monosaccharides;

 • ปอสา;เกรด;องค์ประกอบทางเคมี;โฮโลเซลลูโลส;แอลฟาเซลลูโลส;ลิกนิน;โมโนแซคคาไรด์

 • Paper mulberry bark;Chemical components;Grades

 • KAPI000028

 • [1] วิทยา ปั้นสุวรรณ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี)

 • [1] Vittaya Punsuvon (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Science. Department of Chemistry)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University