องค์ประกอบของเปลือกและแกนไม้ของปอสา

รายละเอียด

 • องค์ประกอบของเปลือกและแกนไม้ของปอสา

 • Bark and core compostion of paper mulberry

 • โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ผลิตผลทางการเกษตรและป่าไม้ในประเทศไทย: เล่มที่ 2

 • Final report of the research project for higher utilization of forestry and agricultural plant materials in Thailand (HUFA) 1996-2001: Volume II

 • ไม่ระบุ

 •   วิทยา ปั้นสุวรรณ
    กนกอร วันสนุก

 • บทความในหนังสือ

 • 974-537-155-6

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น

 • กรุงเทพฯ

 • 781หน้า

 • ไทย

 • F60-ชีวเคมีของพืช

 • Broussonetia papyrifera;เปลือกไม้;แก่นไม้;องค์ประกอบทางเคมี;สภาพละลายได้;ลิกนิน;เซลลูโลส;โครงสร้างทางเคมี;

 • Broussonetia papyrifera;Bark;Heartwood;Chemical composition;Solubility;Lignins;Cellulose;Chemical structure;

 • ปอสา;เปลือกปอสา;แกนไม้ปอสา;องค์ประกอบทางเคมี;สมบัติการละลาย;ลิกนิน;โฮโลเซลลูโลส;โครงสร้างทางเคมี

 • Paper mulberry;Bark;Core;Chemical compostion

 • KAPI000027

 • [1] วิทยา ปั้นสุวรรณ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี)
  [2] กนกอร วันสนุก (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร)

 • [1] Vittaya Punsuvon (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Science. Department of Chemistry)
  [2] Kanokon Wansanug (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University