การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดิบที่ไม่ใช่ไม้สำหรับอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ

รายละเอียด

 • การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดิบที่ไม่ใช่ไม้สำหรับอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ

 • Chemical component determination of non wood raw material for pulp and paper industry

 • โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ผลิตผลทางการเกษตรและป่าไม้ในประเทศไทย: เล่มที่ 2

 • Final report of the research project for higher utilization of forestry and agricultural plant materials in Thailand (HUFA) 1996-2001: Volume II

 • ไม่ระบุ

 •   วิทยา ปั้นสุวรรณ

 • บทความในหนังสือ

 • 974-537-155-6

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น

 • กรุงเทพฯ

 • 781หน้า

 • ไทย

 • F60-ชีวเคมีของพืช

 • ผลิตภัณฑ์จากป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้;องค์ประกอบทางเคมี;เปลือกไม้;เซลลูโลส;ลิกนิน;เถ้า;วิธีการวิเคราะห์;อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและกระดาษ;

 • Nonwood forest products;Chemical composition;Bark;Cellulose;Lignins;Ashes;Analytical methods;Pulp and paper industry;

 • วัตถุดิบที่ไม่ใช่ไม้;องค์ประกอบทางเคมี;เปลือกใน;โฮโลเซลลูโลส;ลิกนิน;เถ้า;วิธีการวิเคราะห์;อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ

 • Non wood raw material;Chemical component;Inner bark;Pulp and paper industry

 • KAPI000026

 • [1] วิทยา ปั้นสุวรรณ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี)

 • [1] Vittaya Punsuvon (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Science. Department of Chemistry)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University