การฟอกขาวเปลือกในปอสาด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

รายละเอียด

 • การฟอกขาวเปลือกในปอสาด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

 • Hydrogen peroxide bleaching of inner paper mulberry bark

 • โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ผลิตผลทางการเกษตรและป่าไม้ในประเทศไทย: เล่มที่ 2

 • Final report of the research project for higher utilization of forestry and agricultural plant materials in Thailand (HUFA) 1996-2001: Volume II

 • ไม่ระบุ

 •   วิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์
    วิทยา ปั้นสุวรรณ
    ปริศนา สิริอาชา
    วิชา หมั่นทำการ
    สุชาดา อุชชิน
    บุศรินทร์ คงเสรี

  เพิ่มเติม

 • บทความในหนังสือ

 • 974-537-155-6

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น

 • กรุงเทพฯ

 • 781หน้า

 • ไทย

 • K50-วนผลิตภัณฑ์

 • Broussonetia papyrifera;เปลือกไม้;เยื่อกระดาษ;ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์;การฟอกสี;สารเคมี;อุณหภูมิ;เวลา;คุณภาพ;

 • Broussonetia papyrifera;Bark;Pulp;Hydrogen peroxide;Bleaching;Chemicals;Temperature;Time;Quality;

 • เปลือกในปอสา;เยื่อปอสา;ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์;การฟอกขาว;สารเคมี;อุณหภูมิ;เวลา;ความเข้มข้นของสารเยื่อ

 • Inner paper mulberry bark;Hydrogen peroxide;Bleaching;Chemicals;Brightness

 • KAPI000046

 • [1] วิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี)
  [2] วิทยา ปั้นสุวรรณ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร)
  [3] ปริศนา สิริอาชา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี)
  [4] วิชา หมั่นทำการ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี)
  [5] สุชาดา อุชชิน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี)
  [6] บุศรินทร์ คงเสรี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี)

  เพิ่มเติม

 • [1] Wikhan Anapanurak (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Science. Department of Chemistry)
  [2] Vittaya Punsuvon (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute)
  [3] Prisnar Siriacha (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Science. Department of Chemistry)
  [4] Vicha Manthamkarn (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Engineering at Kamphaeng Saen. Departmet of Chemical Engineering)
  [5] Suchada Ujjin (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Science. Department of Chemistry)
  [6] Butsarin Khongseri (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Science. Department of Chemistry)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University