การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของปลาน้ำจืดเบื้องต้นในหนองหารหลวง จังหวัดสกลนคร: รายงานการวิจัย

รายละเอียด

 • การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของปลาน้ำจืดเบื้องต้นในหนองหารหลวง จังหวัดสกลนคร: รายงานการวิจัย

 • Preliminary study on freshwater fishes biodiversity in Nong Han Luang reservoir, Sakon Nakhon province: Research report

 • 2555

 •   ภูวดล โดยดี
    รัตติยาภรณ์ เหมะธุลิน
    ยุทธนา แสงสุวรรณ
    สิทธิชัย ลือไกลศรี

 • หนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

 • สกลนคร

 • 85 หน้า

 • M40-นิเวศวิทยาทางน้ำ

 • M40-นิเวศวิทยาทางน้ำ

 • ปลาน้ำจืด;หนองหารหลวง;ชนิดพันธุ์;สายพันธุ์;ถิ่นที่อยู่;โครงสร้างประชากร;คุณภาพน้ำ;สิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำ;การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ;จ.สกลนคร;ประเทศไทย

 • Freshwater fishes;Nong Han Luang;Species;Habitat;Water quality;Aquatic environment;Biodiversity conservation;Sakon Nakhon province;Thailand

 • CSC000011

 • [1] ภูวดล โดยดี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
  [2] รัตติยาภรณ์ เหมะธุลิน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
  [3] ยุทธนา แสงสุวรรณ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
  [4] สิทธิชัย ลือไกลศรี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)

 • [1] Puvadol Doydee (Kasetsart University. Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus, Sakon Nakhon (Thailand). Research and Development Institute Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus)
  [2] Rattiyaporn Hemathulin (Kasetsart University. Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus, Sakon Nakhon (Thailand). Research and Development Institute Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus)
  [3] Yutthana Saengsuwan (Kasetsart University. Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus, Sakon Nakhon (Thailand). Research and Development Institute Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus)
  [4] Sittichai Luekaisri (Kasetsart University. Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus, Sakon Nakhon (Thailand). Research and Development Institute Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University