ถั่วดำ พืชทางเลือกเพื่อสุขภาพและการบำรุงดิน

รายละเอียด

 • ถั่วดำ พืชทางเลือกเพื่อสุขภาพและการบำรุงดิน

 • 2564

 •   อุทัยวรรณ ด้วงเงิน
    เชิดพงษ์ ขีระจิตต์

 • บทความในวารสาร

 • เกษตรอภิรมย์

 • Kasetapirom

 • ม.ค.-เม.ย. 2564

 • ปีที่ 7 ฉบับที่ 31 หน้า 24-26

 • http://agri.kps.ku.ac.th/kasetapirom

 • ไทย

 • S01-โภชนศาสตร์

 • F01-การผลิตพืช

 • Q04-องค์ประกอบอาหาร

 • ถั่วดำ;สุขภาพ;แอนโทไซยานิน;วิตามิน;เครื่องดื่มธัญพืช;การปลูกถั่วดำ;ปุ่๋ย;พืชบำรุงดิน;ไบโอแมส;การใช้ประโยชน์

 • KUJOUR03600096

 • [1] อุทัยวรรณ ด้วงเงิน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาพืชสวน ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน)
  [2] เชิดพงษ์ ขีระจิตต์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)

 • [1] Uthaiwan Doung-Ngern (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen. Department of Horticulture. Tropical Vegetable Research Center)
  [2] Cherdpong Kheerajit (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen. Department of Agricultural Extension and Communication)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University