ใยอาหาร: ภาวะโภชนาการในแต่ละช่วงวัย

รายละเอียด

 • ใยอาหาร: ภาวะโภชนาการในแต่ละช่วงวัย

 • Dietary fiber: Nutritional status for each age range

 • 2564

 •   อุษาพร ภูคัสมาส

 • บทความในวารสาร

 • วารสารอาหาร

 • Food Journal

 • เม.ย.-มิ.ย. 2564

 • ปีที่ 51 ฉบับที่ 2 หน้า 40-45

 • http://158.108.94.117/Public/PUB0898.pdf

 • ไทย

 • S20-สารอาหาร-สรีระ

 • Q02-การแปรรูปอาหาร

 • Q04-องค์ประกอบอาหาร

 • เด็ก;วัยรุ่น;วัยทำงาน;ผู้สูงอายุ;ใยอาหาร;ชนิดที่ไม่ละลายน้ำ;ชนิดละลายน้ำ;การบริโภค;แกงส้มผักบุ้งปลาช่อน;กรรมวิธีการผลิตอาหาร;ส่วนผสม;คุณค่าทางโภชนาการ;อาหารเพื่อสุขภาพ

 • KUJOUR02300083

 • [1] อุษาพร ภูคัสมาส (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ)

 • [1] Usaporn Phukasmas (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Institute of Food Research and Product Development. Department of Nutrition and Health)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University