การผ่าชันสูตรซากสัตว์และการเก็บตัวอย่าง

รายละเอียด

 • การผ่าชันสูตรซากสัตว์และการเก็บตัวอย่าง

 • 2550

 •   เกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ

 • หนังสือ

 • ISBN 978-974-9934-20-3

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • กรุงเทพฯ

 • 188 หน้า

 • L70-สัตวแพทยศาสตร์

 • L40-โครงสร้างสัตว์

 • การชันสูตรศพ;สัตวแพทยศาสตร์;สัตว์;ม้า;สุกร;สุนัข;สัตว์ปีก;การสุ่มตัวอย่าง;สุขวิทยา;การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ;รอยโรค;

 • Postmortem examination;Veterinary medicine;Animals;Horses;Swine;Dogs;Poultry;Sampling;Hygiene;Laboratory diagnosis;Lesions;

 • สัตว์;ซากสัตว์;ซากม้า;ซากสุกร;ซากสุนัข;ซากสัตว์ปีก;การผ่าชันสูตรซากสัตว์;การเก็บตัวอย่าง;สุขศาสตร์;การตรวจสอบสภาพซากสัตว์;เทคนิคการผ่าชันสูตร;การตรวจทางห้องปฏิบัติการ;การบรรยายรอยโรค;การแปลผล;การเขียนรายงานผล;การเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจ

 • Necropsy;Postmortem examination;Animals;Horses;Swine;Dogs;Poultry;Sampling;Hygiene;Laboratory diagnosis;Lesions;Interpretation;Report writing

 • KUC00001172

 • [1] เกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University