20 ปี แห่งการบุกเบิกพัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย: รายงานความช่วยเหลือทางด้านเกษตรที่สูงที่โครงการหลวงได้รับจากประเทศสาธารณรัฐจีน ในวาระครบรอบ 20 ปี

รายละเอียด

 • 20 ปี แห่งการบุกเบิกพัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย: รายงานความช่วยเหลือทางด้านเกษตรที่สูงที่โครงการหลวงได้รับจากประเทศสาธารณรัฐจีน ในวาระครบรอบ 20 ปี

 • 2536

 •   ปวิณ ปุณศรี
    สมศักดิ์ วิราพร
    โอฬาร ตัณฑวิรุฬห์
    เฉียน ชินเย
    โชคชัย วงษ์จินดา
    รัชนี ดำรงกิจมั่น

  เพิ่มเติม

 • หนังสือ

 • มูลนิธิโครงการหลวง

 • กรุงเทพฯ

 • 135 หน้า

 • E14-เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

 • A50-วิจัยเกษตร

 • C10-การศึกษา

 • โครงการหลวง;เครือข่ายความร่วมมือ;เกษตรที่สูง;สถานีเกษตร;สถานีวิจัย;ที่ตั้ง;การดำเนินงาน;สาธารณรัฐประชาชนจีน

 • KU0043016,2011-002-0343,KU0097028,KING009

 • [1] ปวิณ ปุณศรี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
  [2] สมศักดิ์ วิราพร
  [3] โอฬาร ตัณฑวิรุฬห์
  [4] เฉียน ชินเย
  [5] โชคชัย วงษ์จินดา
  [6] รัชนี ดำรงกิจมั่น

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University