สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้

รายละเอียด

 • สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้

 • 2538

 •   จริงแท้ ศิริพานิช

 • หนังสือ

 • 974-537-387-7

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ

 • กรุงเทพฯ

 • 398 หน้า

 • J11-โลจิสติกส์ผลิตผลจากพืช

 • F62-การเจริญเติบโตของพืช

 • Q80-การบรรจุหีบห่อ

 • ผลไม้;พืชผัก;เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว;การควบคุมหลังการเก็บเกี่ยว;การควบคุมโรค;การควบคุมศัตรูในโรงเก็บ;กระบวนการผลิต;การขนส่ง;การบรรจุหีบห่อ;การเก็บรักษา;

 • Fruits;Vegetable crops;Postharvest technology;Postharvest control;Disease control;Stored products pest control;Processing;Transport;Packaging;Storage;

 • ผัก;ผลไม้;การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว;สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว;เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว;เอทิลีน;ฮอร์โมนพืช;การสุกแก่;องค์ประกอบทางเคมี;การเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยว;ดัชนีความบริบูรณ์;การควบคุมคุณภาพ;โรค;แมลงศัตรู;การขนส่ง;การแปรรูปผลผลิต;การบ่มผลไม้;การบรรจุหีบห่อ

 • Post harvest

 • KU0414001,2011-002-0297

 • [1] จริงแท้ ศิริพานิช (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาพืชสวน)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University