การผสมเทียมแพะ แกะ

รายละเอียด

 • การผสมเทียมแพะ แกะ

 • 2537

 •   ศรีสุวรรณ ชมชัย

 • หนังสือ

 • 974-553-141-3

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาสัตวบาล

 • กรุงเทพฯ

 • 161 หน้า

 • L10-การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

 • L53-การสืบพันธุ์สัตว์

 • L40-โครงสร้างสัตว์

 • แพะ;แกะ;การผสมเทียม;เพศผู้;เพศเมีย;น้ำอสุจิ;การคัดเลือก;การตกไข่โดยการเหนี่ยวนำ;การสืบพันธุ์;อวัยวะสืบพันธุ์;สัณฐานวิทยาของสัตว์;การรีดเก็บน้ำเชื้อ;การฉีด;การเก็บรักษาทางชีวภาพ;ความสมบูรณ์พันธุ์;เครื่องมือและอุปกรณ์;การรวบรวมข้อมูล;

 • Goats;Sheep;Artificial insemination;Males;Females;Semen;Selection;Induced ovulation;Reproduction;Genitalia;Animal morphology;Semen collection;Injection;Biological preservation;Fertility;Equipment;Data collection;

 • แพะ;แกะ;การผสมเทียม;สรีรวิทยาการสืบพันธุ์;กายวิภาคระบบสืบพันธุ์;เพศผู้;เพศเมีย;แม่แพะ;แม่แกะ;น้ำเชื้อ;การคัดเลือก;การฉีดน้ำเชื้อ;การรีดน้ำเชื้อ;การเจือจางน้ำเชื้อ;การเก็บรักษาน้ำเชื้อ;คุณภาพน้ำเชื้อ;ความสมบูรณ์พันธุ์;อุปกรณ์การผสมเทียม;การเก็บบันทึกข้อมูล

 • Goats;Sheep;Artificial insemination;Reproduction;Reproductive system;Semen collection;Data entry

 • TAB000225520132

 • KUC00001979

 • [1] ศรีสุวรรณ ชมชัย (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาสัตวบาล)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University