ชลศาสตร์สำหรับวิศวกรโยธา

รายละเอียด

 • ชลศาสตร์สำหรับวิศวกรโยธา

 • Hydraulic for civil engineer

 • ไม่ระบุ

 •   ไพโรจน์ เกรียงศิริ

 • หนังสือ

 • กรุงเทพฯ

 • 320 หน้า

 • P10-ทรัพยากรน้ำ

 • N01-วิศวกรรมเกษตร

 • วิศวกรรมชลศาสตร์;ของไหล;การไหลของของเหลว;ความดัน;การเคลื่อนที่;ความหนืด;กลศาสตร์ของของไหล;อัตราการไหล;วิศวกรรมโยธา;

 • Hydraulic engineering;Fluids;Fluid flow;Pressure;Movement;Viscosity;Fluid mechanics;Flow rate;Civil engineering;

 • ชลศาสตร์;ความดันของไหล;แรงความดันบนพื้นผิว;แรงพยุง;ผลของเสถียรภาพ;การเคลื่อนไหวของของไหล;ความหนืด;วิธีการวิเคราะห์การไหล;การไหลโดยแรงดึงดูดของท่อ;ท่อแรงดึงดูดที่ซับซ้อน;การไหลในท่อไม่คงที่;เครื่องจักรกลทางชลศาสตร์;การไหลในทางน้ำเปิด;อัตราการไหลของของไหล;วิศวกรโยธา

 • Hydraulic engineering

 • KUC00001873

 • [1] ไพโรจน์ เกรียงศิริ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University