การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในมะเดื่อฝรั่งพันธุ์ black genoa

รายละเอียด

 • การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในมะเดื่อฝรั่งพันธุ์ black genoa

 • Pest managements on fig cv. black genoa

 • รายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2553

 • [Proceedings of the Royal Project Foundation annual report 2010]

 • 2553

 •   ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์
    สาวิตรี ทิวงศ์
    สุธาศินี นนทะจักร์
    เผ่าไทย ถายะพิงค์
    เบ็ญจารัชด ทองยืน

 • บทความในหนังสือ

 • 978-616-90236-2-3

 • มูลนิธิโครงการหลวง ฝ่ายวิจัย

 • ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2553

 • เชียงใหม่

 • 29-30 พ.ย. 2553

 • เชียงใหม่

 • 535 หน้า

 • ไทย

 • J11-โลจิสติกส์ผลิตผลจากพืช

 • Ficus carica;มะเดื่อ;การเก็บรักษา;การควบคุมหลังการเก็บเกี่ยว;การควบคุมโรค;คุณภาพการเก็บ;เชื้อรา;สารสกัดจากพืช;การพ่น;การควบคุมโดยชีววิธี;สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชชีวภาพ;โรคพืช;ประเทศไทย;

 • Ficus carica;Figs;Storage;Postharvest control;Disease control;Keeping quality;Fungi;Plant extracts;Spraying;Biological control;Biopesticides;Plant diseases;Thailand;

 • มะเดื่อฝรั่ง;พันธุ์แบล็คเจนัว;โรคพืช;การควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยว;การเก็บรักษา;เชื้อรา;การควบคุมการเกิดโรค;สารชีวภัณฑ์;น้ำหมักสมุนไพร;สารพ่นลาร์มิน่า;อุณหภูมิ;สถานีเกษตรหลวงปางดะ;จ.เชียงใหม่

 • Common figs;Ficus carica;Black genoa;Postharvest disease control;Storage;Substance biogics;Fermented plant extract;Larmina;Royal Agricultural Pang Da;Chiang Mai province

 • TAB000025540388

 • [1] ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร)
  [2] สาวิตรี ทิวงศ์ (มูลนิธิโครงการหลวง)
  [3] สุธาศินี นนทะจักร์ (มูลนิธิโครงการหลวง)
  [4] เผ่าไทย ถายะพิงค์ (มูลนิธิโครงการหลวง)
  [5] เบ็ญจารัชด ทองยืน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร)

  เพิ่มเติม

 • [1] Narongchai Pipattanawong (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Agro-Ecological system Research and Development Institute)
  [2] Sawitri Thiwong (Royal Project Foundation, Chiang Mai (Thailand))
  [3] Suthasini Nonthachak (Royal Project Foundation, Chiang Mai (Thailand))
  [4] Phaothai Thayaphing (Royal Project Foundation, Chiang Mai (Thailand))
  [5] Bencharat Thongyuen (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Agro-Ecological system Research and Development Institute)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University