การขยายพันธุ์กล้วยไม้ฟาแลนนอปซิสจากก้านช่อดอก

รายละเอียด

 • การขยายพันธุ์กล้วยไม้ฟาแลนนอปซิสจากก้านช่อดอก

 • Vegetative propagation of Phalaenopsis by inflorescence node culture

 • รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และ ชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-4 กุมภาพันธ์ 2518

 • Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences fourteenth session: Plant Science

 • 2518

 •   อรดี สหวัชรินทร์

 • บทความในหนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • กรุงเทพฯ

 • 498 หน้า

 • ไทย

 • F02-การขยายพันธุ์พืช

 • PHALAENOPSIS;TISSUE CULTURE;INFLORESCENCES;CULTURE MEDIA;GROWTH;

 • กล้วยไม้;สกุล PHALAENOPSIS;การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ;ก้านช่อดอก;สูตรอาหาร;การเจริญเติบโต

 • KC1401026

 • [1] อรดี สหวัชรินทร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ แผนกวิชาพฤกษศาสตร์)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University