โรคของสตรอเบอรี่ในประเทศไทย

รายละเอียด

 • โรคของสตรอเบอรี่ในประเทศไทย

 • Current strawberry diseases in Thailand

 • รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และ ชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-4 กุมภาพันธ์ 2518

 • Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences fourteenth session: Plant Science

 • 2518

 •   วิชัย ก่อประดิษฐ์สกุล
    ธีระ สูตะบุตร

 • บทความในหนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • กรุงเทพฯ

 • 498 หน้า

 • ไทย

 • H20-โรคพืช

 • สตรอเบอรี่;โรคพืช;โรคใบจุด;โรคใบไหม้;โรค LEAF SCORCH;โรคโคนเน่า;โรคลำต้นเน่า;โรครากปม;โรคเหี่ยว;โรคผลเน่า;สาเหตุของโรค;อาการของโรค

 • KC1401024

 • [1] วิชัย ก่อประดิษฐ์สกุล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาโรคพืช)
  [2] ธีระ สูตะบุตร

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University