ผลงานล่าสุด
ลำดับ ชื่อผลงาน วันที่เผยแพร่
1 คุณลักษณะทางกายภาพและการยอมรับมูสช็อคโกแลตที่ผลิตด้วยนมพาสเจอไรซ์ทางการค้าที่มีปริมาณไขมันแตกต่างกัน 23 พ.ค. 2565
2 การพัฒนาแบบจำลองการเรียนการสอนคหกรรมศาสตร์โดยใช้การเรียนแบบผสมผสานสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 23 พ.ค. 2565
3 การปรับสภาพขุยมะพร้าวเพื่อผลิตแก๊สชีวภาพโดยกระบวนการหมักแบบไม่ใช้ออกวิเจนร่วมกับมูลวัว 23 พ.ค. 2565
4 การมีส่วนร่วมจัดการคุณภาพน้ำในพื้นที่บางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ 23 พ.ค. 2565
5 อันตรายด้านจุลินทรีย์และจุดควบคุมวิกฤติการผลิตอาหารโรงเรียน: ข้าวคลุกกะปิ 23 พ.ค. 2565
6 การตอบสนองของปวยเล้ง 8 พันธุ์ภายใต้โรงเรือนปิดระบบทำความเย็นแบบระเหยน้ำ 20 พ.ค. 2565
7 การตอบสนองของกะหล่ำปลี 4 พันธุ์ภายใต้โรงเรือนมุ้งตาข่ายที่มีความถี่แตกต่างกัน 20 พ.ค. 2565
8 รู้ไว้ใช่ว่าเกี่ยวกับกระชาย เครื่องเทศคู่ครัวคนไทย 12 พ.ค. 2565
9 หลากมิติพืชในโรงเรือนยุคใหม่ 12 พ.ค. 2565
10 การสื่อสารของพืช 12 พ.ค. 2565
11 เปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาชีพของนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ผ่านการคัดเลือกด้วยระบบโควต้าและระบบเอนทรานซ์: รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการทุนอุดหนุนวิจัย มก.ปีงบประมาณ 2547 โครงการวิจัยรหัส ว-ส 78.47 11 พ.ค. 2565
12 การเป็นแหล่งรังโรคของเชื้อเลปโตสไปร์ในโคนมและโอกาสการติดเชื้อในเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในฟาร์มขนาดเล็กและขนาดกลาง 11 พ.ค. 2565
13 Feeding ecology of plain-pouched and oriental pied hornbills in mixed deciduous forest, northwestern Thailand 11 พ.ค. 2565
14 Provenance trial of Melaleuca cajuputi Powell at Khuan Khreng peat forest, Nakhon Si Thammarat province, Thailand 11 พ.ค. 2565
15 Direct use value of Lat Krathing forest plantation, Thailand 11 พ.ค. 2565
  

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University