ผลงาน :

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (369)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (156)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (1,552)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (164)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (5,423)

   พืชศาสตร์และการผลิต (18,198)

   การอารักขาพืช (5,030)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (1,480)

   การทำป่าไม้ (1,582)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (9,390)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,963)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (1,276)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5,288)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (8,488)

   โภชนาการของมนุษย์ (348)

   มลภาวะ (607)

   ระเบียบวิธีวิจัย (512)

  ผลงานที่ได้รับความนิยม

การผสมเทียมแพะ แกะ

ผู้แต่ง ศรีสุวรรณ ชมชัย

ปีพิมพ์   2537

การค้ำยันต้นไม้ในงานภูมิทัศน์

ผู้แต่ง เอื้อมพร วีสมหมาย

ปีพิมพ์   2550

ชลศาสตร์สำหรับวิศวกรโยธา

ผู้แต่ง ไพโรจน์ เกรียงศิริ

ปีพิมพ์   ไม่ระบุ

  ผลงานล่าสุด

สัญญาณแคลเซียมในพืช

ผู้แต่ง ยงยุทธ โอสถสภา

ปีพิมพ์   2564

เกษตรกรรมในกรุงเทพฯ งานใหญ่ที่รอเจ้าภาพ

ผู้แต่ง อลิศรา มีนะกนิษฐ

ปีพิมพ์   2564

ฤา กระท่อมจะเป็นพืชความหวังใหม่

ผู้แต่ง ปกป้อง ป้อมฤทธิ์ , กัญตนา หลอดทองหลาง , จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล , ...

ปีพิมพ์   2564

จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเอกสาร
จำนวนผลงานจำแนกตามปีที่เผยแพร่
จำนวนผลงานจำแนกตามหมวดข้อมูล
จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเนื้อหา

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University