ผลงาน

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 65,298 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (372)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (157)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (1,556)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (164)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (5,443)

   พืชศาสตร์และการผลิต (18,295)

   การอารักขาพืช (5,065)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (1,483)

   การทำป่าไม้ (1,586)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (9,460)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,967)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (1,277)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5,344)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (8,530)

   โภชนาการของมนุษย์ (350)

   มลภาวะ (619)

   ระเบียบวิธีวิจัย (515)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 10 รายการ   
 

การฟอกขาวเปลือกในปอสาด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ผลิตผลทางการเกษตรและป่าไม้ในประเทศไทย: เล่มที่ 2

ชื่อหนังสือ การฟอกขาวเปลือกในปอสาด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

จำนวนหน้า 781หน้า

ผู้แต่ง วิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์ , วิทยา ปั้นสุวรรณ , ปริศนา สิริอาชา , วิชา หมั่นทำการ , สุชาดา อุชชิน , บุศรินทร์ คงเสรี ,

 

การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดิบที่ไม่ใช่ไม้สำหรับอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ผลิตผลทางการเกษตรและป่าไม้ในประเทศไทย: เล่มที่ 2

ชื่อหนังสือ การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดิบที่ไม่ใช่ไม้สำหรับอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ

จำนวนหน้า 781หน้า

ผู้แต่ง วิทยา ปั้นสุวรรณ ,

 

องค์ประกอบของเปลือกและแกนไม้ของปอสา

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ผลิตผลทางการเกษตรและป่าไม้ในประเทศไทย: เล่มที่ 2

ชื่อหนังสือ องค์ประกอบของเปลือกและแกนไม้ของปอสา

จำนวนหน้า 781หน้า

ผู้แต่ง วิทยา ปั้นสุวรรณ , กนกอร วันสนุก ,

 

การเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีของปอสาเกรดต่าง ๆ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ผลิตผลทางการเกษตรและป่าไม้ในประเทศไทย: เล่มที่ 2

ชื่อหนังสือ การเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีของปอสาเกรดต่าง ๆ

จำนวนหน้า 781หน้า

ผู้แต่ง วิทยา ปั้นสุวรรณ ,

 

Cloning, expression and characterization of recombinant cry1AB for the development of immune-based detection methods

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง Adcharapun Chaicharoen , Ratchanee Hongprayoon ,

 

การเคลื่อนย้ายธาตุอาหารโดยขบวนการกัดชะดินจากป่าเบญจพรรณแม่หวด

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานค้นคว้าวิจัย 2522-2523 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหนังสือ การเคลื่อนย้ายธาตุอาหารโดยขบวนการกัดชะดินจากป่าเบญจพรรณแม่หวด

ผู้แต่ง เกษม จันทร์แก้ว , นิพนธ์ ตั้งธรรม , สามัคคี บุณยะวัฒน์ , วิชา นิยม ,

 

การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการลุ่มน้ำบนภูเขา

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานค้นคว้าวิจัย 2522-2523 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหนังสือ การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการลุ่มน้ำบนภูเขา

ผู้แต่ง เกษม จันทร์แก้ว , นิพนธ์ ตั้งธรรม , สามัคคี บุณยะวัฒน์ , วิชา นิยม ,

 

ผลกระทบของการทำลายป่า ที่มีต่อลำน้ำในลำน้ำที่สำคัญทางภาคเหนือของประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เอกสารทางวิชาการ สาขาอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุมการป่าไม้ ประจำปี 2522 วันที่ 20-28 พฤศจิกายน 2522

ชื่อหนังสือ ผลกระทบของการทำลายป่า ที่มีต่อลำน้ำในลำน้ำที่สำคัญทางภาคเหนือของประเทศไทย

ผู้แต่ง เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ , เกษม จันทร์แก้ว ,

 

การปรับปรุงวิธีเขตกรรมเพื่อให้ได้ผลผลิตน้ำตาลสูงสุด

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานค้นคว้าวิจัย 2522-2523 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหนังสือ การปรับปรุงวิธีเขตกรรมเพื่อให้ได้ผลผลิตน้ำตาลสูงสุด

ผู้แต่ง พูลประเสริฐ ปิยะอนันต์ , อุดม พูลเกษ , เกษม สุขสถาน ,

 

การเพิ่มผลผลิตชีวมวลต่อไร่ต่อปีของอ้อย โดยใช้เทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสม: การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้พืชไร่อื่นๆ ในระบบการปลูกพืชหมุนเวียนในไร่อ้อย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานค้นคว้าวิจัยประจำปี 2525 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหนังสือ การเพิ่มผลผลิตชีวมวลต่อไร่ต่อปีของอ้อย โดยใช้เทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสม: การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้พืชไร่อื่นๆ ในระบบการปลูกพืชหมุนเวียนในไร่อ้อย

ผู้แต่ง อุดม พูลเกษ , อิสรา สุขสถาน , เกษม สุขสถาน ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 10 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University