ระเบียบวิธีวิจัย

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 65,298 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (372)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (157)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (1,556)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (164)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (5,443)

   พืชศาสตร์และการผลิต (18,295)

   การอารักขาพืช (5,065)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (1,483)

   การทำป่าไม้ (1,586)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (9,460)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,967)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (1,277)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5,344)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (8,530)

   โภชนาการของมนุษย์ (350)

   มลภาวะ (619)

   ระเบียบวิธีวิจัย (515)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 515 รายการ   
 

เครื่องมือวัดอัตราการแทรกซึมน้ำของดินภาคสนาม

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการเทคนิคของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ครั้งที่ 15: เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร 2-3 ธันวาคม 2542

ชื่อหนังสือ เครื่องมือวัดอัตราการแทรกซึมน้ำของดินภาคสนาม

จำนวนหน้า 220 หน้า

ผู้แต่ง จันทร์จรัส วีรสาร , มนัส ศรีละออ , วิสุทธิ์ วีรสาร ,

 

การจดบันทึกและการใช้คอมพิวเตอร์ประเมินผล

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร หลักสูตรการผสมเทียมโค

ชื่อหนังสือ การจดบันทึกและการใช้คอมพิวเตอร์ประเมินผล

จำนวนหน้า 152 หน้า

ผู้แต่ง อดิเรก ฉ่ำชื่น ,

 

Statistics for agricultural scientists

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง Peerasak Srinives ,

 

Field experimental design and data analysis in multi-location testing

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง Peerasak Srinives ,

 

เรามารู้จักพาราฟิน เซคชั่น กันเถอะ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 14 เทคนิคของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ชื่อหนังสือ เรามารู้จักพาราฟิน เซคชั่น กันเถอะ

จำนวนหน้า 85 หน้า

ผู้แต่ง เฟื่องฟ้า จันทนิยม ,

 

เครื่องกลั่นสารจากพืชสมุนไพร

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการเทคนิคของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ครั้งที่ 15: เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร 2-3 ธันวาคม 2542

ชื่อหนังสือ เครื่องกลั่นสารจากพืชสมุนไพร

จำนวนหน้า 220 หน้า

ผู้แต่ง สุรัตน์วดี จิวะจินดา , วิมลศิริ ปัญจธนศักดิ์ , ไชยยงค์ หาราช , ประภาศรี สิงห์รัตน์ , อิศรา เชาระกำ ,

 

การเตรียมตัวอย่างเนื้อเยื่อพืชทางพาราฟินขั้นพื้นฐาน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการเทคนิคของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ครั้งที่ 15: เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร 2-3 ธันวาคม 2542

ชื่อหนังสือ การเตรียมตัวอย่างเนื้อเยื่อพืชทางพาราฟินขั้นพื้นฐาน

จำนวนหน้า 220 หน้า

ผู้แต่ง เฟื่องฟ้า จันทนิยม ,

 

GIS กับงานวิทยาการวัชพืช

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการวัชพืชแห่งชาติ 2537

ชื่อหนังสือ GIS กับงานวิทยาการวัชพืช

จำนวนหน้า 244 หน้า

ผู้แต่ง วลัยพร ศศิประภา ,

 

เทคนิคการเตรียมตัวอย่างพืชสำหรับการศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดเพื่อลดการใช้ออสเมียมเตตรอกไซด์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร ผลงานวิจัยโครงการทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558

ชื่อหนังสือ เทคนิคการเตรียมตัวอย่างพืชสำหรับการศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดเพื่อลดการใช้ออสเมียมเตตรอกไซด์

จำนวนหน้า 145 หน้า

ผู้แต่ง ยุพดี เผ่าพันธ์ ,

 

ตอนที่ 15 การใช้ app ค้นหาชุดดินและคำแนะนำปุ๋ย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร โครงการนำร่องโรงเรียนปุ๋ยสั่งตัดทางอากาศ

ชื่อหนังสือ ตอนที่ 15 การใช้ app ค้นหาชุดดินและคำแนะนำปุ๋ย

ผู้แต่ง เสาวนุช ถาวรพฤกษ์ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 515 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University