มลภาวะ

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 65,298 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (372)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (157)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (1,556)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (164)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (5,443)

   พืชศาสตร์และการผลิต (18,295)

   การอารักขาพืช (5,065)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (1,483)

   การทำป่าไม้ (1,586)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (9,460)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,967)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (1,277)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5,344)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (8,530)

   โภชนาการของมนุษย์ (350)

   มลภาวะ (619)

   ระเบียบวิธีวิจัย (515)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 619 รายการ   
 

การวิจัยทางชีววิทยาสิ่งแวดล้อมของป่า โครงการย่อยที่ 2 อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมในเมือง ต่อไม้ยืนต้นบางชนิด: การวิเคราะห์วงปีของไม้มะขาม เพื่อใช้เป็นเครื่องชี้การเพิ่มปริมาณตะกั่วในสิ่งแวดล้อมบริเวณถนน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานค้นคว้าวิจัย 2522-2523 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหนังสือ การวิจัยทางชีววิทยาสิ่งแวดล้อมของป่า โครงการย่อยที่ 2 อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมในเมือง ต่อไม้ยืนต้นบางชนิด: การวิเคราะห์วงปีของไม้มะขาม เพื่อใช้เป็นเครื่องชี้การเพิ่มปริมาณตะกั่วในสิ่งแวดล้อมบริเวณถนน

จำนวนหน้า หน้า 197-198

ผู้แต่ง สุวิทย์ แสงทองพราว ,

 

สารพิษตกค้างในผลองุ่นและน้ำจากสวนองุ่นแบบยกร่อง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการเทคนิคของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ครั้งที่ 15: เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร 2-3 ธันวาคม 2542

ชื่อหนังสือ สารพิษตกค้างในผลองุ่นและน้ำจากสวนองุ่นแบบยกร่อง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

จำนวนหน้า 220 หน้า

ผู้แต่ง รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล , ธิรารัตน์ โพธิ์พันธุ์ ,

 

ผลตกค้างของสารกำจัดวัชพืชฟลูร็อกซิเพอร์ในดินในสภาพต่างๆ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการวัชพืชแห่งชาติ 2537

ชื่อหนังสือ ผลตกค้างของสารกำจัดวัชพืชฟลูร็อกซิเพอร์ในดินในสภาพต่างๆ

จำนวนหน้า 244 หน้า

ผู้แต่ง อัมพร สุวรรณเมฆ , ประทีป กระแสสินธุ์ , อรสา วงษ์เกษม ,

 

โครงการวิจัย การศึกษาความผันแปรของความดังเสียงบันทึกเรียกนกภายนอกอาคาร

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: งานนิทรรศการด้านวิจัย "บนเส้นทางสู่เกษตร 4.0" งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2560

ชื่อหนังสือ โครงการวิจัย การศึกษาความผันแปรของความดังเสียงบันทึกเรียกนกภายนอกอาคาร

จำนวนหน้า 107 หน้า

ผู้แต่ง นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์ , วิจักขณ์ ฉิมโฉม , แสงสรรค์ ภูมิสถาน , เจษฎา วงค์พรหม , วนัท พุ่มพวง ,

 

เทคโนโลยีสารทดแทนสารดับเพลิง 1301

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร ทำเนียบเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมด้านวิศวกรรม

ชื่อหนังสือ เทคโนโลยีสารทดแทนสารดับเพลิง 1301

ผู้แต่ง สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ ,

 

เอกสารประกอบการสอน รายวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อม รหัสวิชา 04401251

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง รพีพรรณ ยงยอด ,

 

การประเมินการปนเปื้อนและการฟื้นตัวของสัตว์ทะเลกลุ่มปลาและครัสเตเชียนจากสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน ภายหลังเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลเข้าสู่พื้นที่ชายฝั่งทะเล จังหวัดระยอง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 49 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 223-233

ผู้แต่ง เศรษฐ์ ไกรทัศน์ , เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ , ทรงเผ่า สมัชชานนท์ , เยาวลักษณ์ มั่นธรรม , ชาคริต เรืองสอน , อรอิงค์ เวชสิทธิ์ , ณิศรา ถาวรโสตร์ ,

 

การฟื้นฟูทางชีวภาพของดินปนเปื้อนนํ้ามันผสมโดยสารลดแรงตึงผิวร่วมกับวิธีอื่น

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2564

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59: สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชื่อหนังสือ การฟื้นฟูทางชีวภาพของดินปนเปื้อนนํ้ามันผสมโดยสารลดแรงตึงผิวร่วมกับวิธีอื่น

จำนวนหน้า 1123 หน้า

ผู้แต่ง ปิยาภรณ์ สมสมัคร , กิตติศักดิ์ จีนาคม , ชัยทัต เชื้อไพบูลย์ ,

 

Relationship of respirable dust exposure to pulmonary function among informal-sector weavers using indigo-dyed cotton

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร Chiang Mai University Journal of Natural Sciences

ปีที่ (Vol.) 20 ฉบับที่ (No.) 4 หน้า 1-9

ผู้แต่ง Ratanee Kammoolkon , Nutta Taneepanichskul , Surasuk Taneepanichskul ,

 

ผลกระทบของโซเดียมเบนทอไนต์ต่อการเจริญเติบโต คุณภาพดอกและพารามิเตอร์การสังเคราะห์ด้วยแสงของกล้วยไม้สกุลหวายโซเนีย เอียสกุล

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

ปีที่ (Vol.) 52 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 185-201

ผู้แต่ง ศุภากร สุขขีรัตน์ , ดวงพร บุญชัย , เสาวนุช ถาวรพฤกษ์ , พัชรียา บุญกอแก้ว ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 619 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University