โภชนาการของมนุษย์

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 65,298 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (372)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (157)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (1,556)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (164)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (5,443)

   พืชศาสตร์และการผลิต (18,295)

   การอารักขาพืช (5,065)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (1,483)

   การทำป่าไม้ (1,586)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (9,460)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,967)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (1,277)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5,344)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (8,530)

   โภชนาการของมนุษย์ (350)

   มลภาวะ (619)

   ระเบียบวิธีวิจัย (515)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 350 รายการ    
 

Alcohol consumption behavior among undergraduate students in Thailand: Development of a new causal relationship model

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร Global Journal of Health Science

ปีที่ (Vol.) 13 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 29-36

ผู้แต่ง กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์ , จักรกฤษณ์ พลราชม ,

 

อาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2563

ผู้แต่ง อังคณา ขันตรีจิตรานนท์ ,

 

Application of linear programming techniques in porridge development for the elderly

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2563

จำนวนหน้า 894 หน้า

ผู้แต่ง Sujaree Khatcha , Suteera Vatthanakul , Saowanee Lertworasirikul ,

 

อิทธิพลของวงสังคมใกล้ชิดที่มีต่อความสนใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าสำหรับผู้ชายในกลุ่มผู้ชายยุคใหม่เจเนอเรชันวาย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2563

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58: สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชื่อหนังสือ อิทธิพลของวงสังคมใกล้ชิดที่มีต่อความสนใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าสำหรับผู้ชายในกลุ่มผู้ชายยุคใหม่เจเนอเรชันวาย

จำนวนหน้า 894 หน้า

ผู้แต่ง ศิรประภา ผ่องบุรุษ , วัชรพงศ์ เลิศสุรวัฒน์ , อัจฉรา เกษสุวรรณ ,

 

Parboiled germinated brown rice decreases inflammatory cytokines levels in various regions of brain in rats induced by carbon tetrachloride

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร Chiang Mai University Journal of Natural Sciences

ปีที่ (Vol.) 19 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 265-279

ผู้แต่ง Kansuda Wunjuntuk , Somsri Chareonkiatkul , Aikkarach Kettawan ,

 

แคลเซียม แหล่งที่มา และความสำคัญ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร วารสารอาหาร

ปีที่ (Vol.) 50 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 5-12

ผู้แต่ง ช่อลัดดา เที่ยงพุก ,

 

โภชนาการที่ดีต่อการเพิ่มภูมิคุ้มกัน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร วารสารอาหาร

ปีที่ (Vol.) 50 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 49-52

ผู้แต่ง วาสนา นาราศรี ,

 

อาหารกับการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร วารสารอาหาร

ปีที่ (Vol.) 50 ฉบับที่ (No.) 4 หน้า 5-13

ผู้แต่ง ประมวล ทรายทอง , ธำรงศักดิ์ แก้วประดิษฐ์ ,

 

Drinking refusal self-efficacy and alcohol expectancy: Changing undergraduate students alcohol drinking behavior

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร European Journal of Molecular and Clinical Medicine

ปีที่ (Vol.) 7 ฉบับที่ (No.) 10 หน้า 2915-2921

ผู้แต่ง จักรกฤษณ์ พลราชม , กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์ ,

 

ความสำคัญและบทบาทของน้ำกับอาหารและสุขภาพ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร วารสารอาหาร

ปีที่ (Vol.) 49 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 5-11

ผู้แต่ง วินัศ ภูมินาถ ,

แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 350 รายการ    

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University