กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 65,298 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (372)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (157)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (1,556)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (164)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (5,443)

   พืชศาสตร์และการผลิต (18,295)

   การอารักขาพืช (5,065)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (1,483)

   การทำป่าไม้ (1,586)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (9,460)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,967)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (1,277)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5,344)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (8,530)

   โภชนาการของมนุษย์ (350)

   มลภาวะ (619)

   ระเบียบวิธีวิจัย (515)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 8,530 รายการ   
 

ศึกษาการกะเทาะเปลือก การลอกเยื่อ และการสกัดน้ำมันจากเมล็ดมะม่วงหิมพานต์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานค้นคว้าวิจัย 2522-2523 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหนังสือ ศึกษาการกะเทาะเปลือก การลอกเยื่อ และการสกัดน้ำมันจากเมล็ดมะม่วงหิมพานต์

ผู้แต่ง วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ , วิเชียร ลีลาวัชรมาศ , นฤดม บุญ-หลง ,

 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง เพื่อเป็นอาหารและอาหารสัตว์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2525 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหนังสือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง เพื่อเป็นอาหารและอาหารสัตว์

ผู้แต่ง ศิริลักษณ์ สินธวาลัย , นฤดม บุญ-หลง ,

 

คุณค่าอาหารและประโยชน์ของกล้วย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เอกสารประกอบการอบรมเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วย

ชื่อหนังสือ คุณค่าอาหารและประโยชน์ของกล้วย

ผู้แต่ง เบญจมาศ ศิลาย้อย ,

 

ชำแหละความมีค่าของหนังควาย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร ภูมิปัญญาไทยเกี่ยวกับควาย

ชื่อหนังสือ ชำแหละความมีค่าของหนังควาย

จำนวนหน้า 205 หน้า

ผู้แต่ง ผกาพรรณ สกุลมั่น ,

 

Comparative effects of corn and cassava diet on physiological properties of gastrointestinal tract of broilers

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์

ปีที่ (Vol.) 38(Supplement Issue) ฉบับที่ (No.) 6 หน้า 113-119

ผู้แต่ง Suwanna Promthong , Uthai Kanto , Chanin Tirawattanawanich , Soontaranee Tongyai , Supaporn Isariyodom , Kanchana Markvichitr , Arunee Engkagul ,

 

Effect of polymeric films and modified atmosphere packaging on quality of mango slices

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร วิทยาสารเกษตรศาสตร์ (สาขาวิทยาศาสตร์)

ปีที่ (Vol.) 39 ฉบับที่ (No.) 5 หน้า 119-127

ผู้แต่ง Sopacha Apichartvorasilp , Vanee Chonhenchob , Harte, Bruce R. ,

 

Effects of rice varieties and thermal processing on properties of acidified thin-stripe rice noodles in retort pouch

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร วิทยาสารเกษตรศาสตร์ (สาขาวิทยาศาสตร์)

ปีที่ (Vol.) 39 ฉบับที่ (No.) 5 หน้า 128-133

ผู้แต่ง Namfone Lumdubwong ,

 

Use of expanded perlite to remove color and turbidity in industrial sugar

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์

ปีที่ (Vol.) 39 ฉบับที่ (No.) 5 หน้า 188-193

ผู้แต่ง Nutjaree Janthakasorn , Ladda Meesuk ,

 

Medium optimization for lactic acid production by rhizopus oryzae KPS 106 from kitchen refuse syrup

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร วิทยาสารเกษตรศาสตร์ (สาขาวิทยาศาสตร์)

ปีที่ (Vol.) 39 ฉบับที่ (No.) 5 หน้า 229-235

ผู้แต่ง Suthasinee Praneetrattananon , Wakisaka, Minato , Shirai, Yoshihito , Vichien Kitpreechavanich ,

 

Development of rubber compound based on natural rubber (NR) and Ethylene-propylene-Diene-Monomer (EPDM) rubber for playground rubber mat

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์

ปีที่ (Vol.) 41 ฉบับที่ (No.) 5 หน้า 239-247

ผู้แต่ง Bussaya Rattanasupa , Wirunya Keawwattana ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 8,530 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University