ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 65,298 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (372)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (157)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (1,556)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (164)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (5,443)

   พืชศาสตร์และการผลิต (18,295)

   การอารักขาพืช (5,065)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (1,483)

   การทำป่าไม้ (1,586)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (9,460)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,967)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (1,277)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5,344)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (8,530)

   โภชนาการของมนุษย์ (350)

   มลภาวะ (619)

   ระเบียบวิธีวิจัย (515)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 5,344 รายการ   
 

การเคลื่อนย้ายธาตุอาหารโดยขบวนการกัดชะดินจากป่าเบญจพรรณแม่หวด

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานค้นคว้าวิจัย 2522-2523 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหนังสือ การเคลื่อนย้ายธาตุอาหารโดยขบวนการกัดชะดินจากป่าเบญจพรรณแม่หวด

ผู้แต่ง เกษม จันทร์แก้ว , นิพนธ์ ตั้งธรรม , สามัคคี บุณยะวัฒน์ , วิชา นิยม ,

 

การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการลุ่มน้ำบนภูเขา

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานค้นคว้าวิจัย 2522-2523 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหนังสือ การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการลุ่มน้ำบนภูเขา

ผู้แต่ง เกษม จันทร์แก้ว , นิพนธ์ ตั้งธรรม , สามัคคี บุณยะวัฒน์ , วิชา นิยม ,

 

การเตรียมน้ำมันทานตะวัน สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันดีเซล

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานโครงการวิจัยเรื่อง การปลูกทานตะวันเพื่อผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนดีเซล ประจำปี พ.ศ. 2526

ชื่อหนังสือ การเตรียมน้ำมันทานตะวัน สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันดีเซล

ผู้แต่ง เรณู เอี่ยมธนาภรณ์ , ศรีวนา นิมูลชาติ , วัฒนา เสถียรสวัสดิ์ ,

 

การเตรียมน้ำมันสบู่ดำ สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันดีเซล

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานโครงการวิจัยเรื่อง การปลูกสบู่ดำเพื่อผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนดีเซล ประจำปี พ.ศ. 2526

ชื่อหนังสือ การเตรียมน้ำมันสบู่ดำ สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันดีเซล

ผู้แต่ง เรณู เอี่ยมธนาภรณ์ , ศรีวนา นิมูลชาติ , วัฒนา เสถียรสวัสดิ์ ,

 

โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชโปรตีนสูงและพืชน้ำมัน: ดินและปุ๋ย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2525 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหนังสือ โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชโปรตีนสูงและพืชน้ำมัน: ดินและปุ๋ย

จำนวนหน้า หน้า 18-19

ผู้แต่ง วิโรจ อิ่มพิทักษ์ , ไพบูลย์ ประพฤติธรรม , สมศักดิ์ วังใน ,

 

Water quality of the Thai-Laos Mekong river

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง Homchan, U. , Lauhachinda, N. , Udomchoke, V. , Sunthornranun, P. ,

 

ศัพท์วิชาการทางดินฉบับชาวบ้าน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร 20 ปี ปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหนังสือ ศัพท์วิชาการทางดินฉบับชาวบ้าน

จำนวนหน้า 321 หน้า

ผู้แต่ง ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา ,

 

Correlation and spatial variability of soil properties affecting to sugarcane yield in Kamphaeng-Saen soil

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์

ปีที่ (Vol.) 38(Supplement Issue) ฉบับที่ (No.) 6 หน้า 109-112

ผู้แต่ง Audthasit Wongmaneeroj , Chawalit Hongprayoon ,

 

Predicting phosphorus buffer coefficients of Thai flooded rice soils using soil properties

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์

ปีที่ (Vol.) 41 ฉบับที่ (No.) 5 หน้า 8-14

ผู้แต่ง Najphak Hongthana , Tasnee Attanandana , Jongruk Chanchareonsook ,

 

Contents of elements in some flooded soils as related to their origins in northeast Thailand

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์

ปีที่ (Vol.) 41 ฉบับที่ (No.) 5 หน้า 34-41

ผู้แต่ง Suphicha Thanachit , Anchalee Suddhiprakarn , Irb Kheoruenromne , Gilkes, R.J. ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 5,344 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University