เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 65,298 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (372)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (157)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (1,556)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (164)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (5,443)

   พืชศาสตร์และการผลิต (18,295)

   การอารักขาพืช (5,065)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (1,483)

   การทำป่าไม้ (1,586)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (9,460)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,967)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (1,277)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5,344)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (8,530)

   โภชนาการของมนุษย์ (350)

   มลภาวะ (619)

   ระเบียบวิธีวิจัย (515)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 1,277 รายการ   
 

Suitable escape gap of selective collapsible crab trap and appropriated bait for blue swimming crab trap fishery

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร วิทยาสารเกษตรศาสตร์ (สาขาวิทยาศาสตร์)

ปีที่ (Vol.) 39 ฉบับที่ (No.) 5 หน้า 63-69

ผู้แต่ง Anukorn Boutson , Chaichan Mahasawasde , Songsri Mahasawasde ,

 

Possibility to modify shrimp trammel net to reduce discard species

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์

ปีที่ (Vol.) 41 ฉบับที่ (No.) 5 หน้า 149-156

ผู้แต่ง Anukorn Boutson , Chaichan Mahasawasde , Songsri Mahasawasde , Suriyan Tunkijjanukij , Asirawat Preecha ,

 

ทดสอบไถดินดานชนิดสั่นในดินร่วน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการประจำปี 2544 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

ชื่อหนังสือ ทดสอบไถดินดานชนิดสั่นในดินร่วน

จำนวนหน้า 474 หน้า

ผู้แต่ง พิพัฒน์ เหลืองวงศ์วาน , ธัญญา นิยมาภา ,

 

การทดสอบคุณลักษณะของปั๊มหอยโข่งที่ขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์ดีเซล

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการประจำปี 2544 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

ชื่อหนังสือ การทดสอบคุณลักษณะของปั๊มหอยโข่งที่ขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์ดีเซล

จำนวนหน้า 474 หน้า

ผู้แต่ง สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต , พงษ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์ ,

 

การวิจัยและพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวถั่วลิสงพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการประจำปี 2544 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

ชื่อหนังสือ การวิจัยและพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวถั่วลิสงพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์

จำนวนหน้า 474 หน้า

ผู้แต่ง ไชยยงค์ หาราช , มงคล กวางวโรภาส , วิเชษฐ ศรีชลเพชร , กิตติเดช โพธิ์นิยม , เอนก สุขเจริญ ,

 

เครื่องอัดฟางหมักสำหรับการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการประจำปี 2544 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

ชื่อหนังสือ เครื่องอัดฟางหมักสำหรับการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก

จำนวนหน้า 474 หน้า

ผู้แต่ง เสกสรร สีหวงษ์ , กิตติเดช โพธิ์นิยม ,

 

คุณสมบัติการสั่นสะเทือนของส้มเขียวหวาน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการประจำปี 2544 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

ชื่อหนังสือ คุณสมบัติการสั่นสะเทือนของส้มเขียวหวาน

จำนวนหน้า 474 หน้า

ผู้แต่ง ณพวีร์ พุ่มโต , บัณฑิต จริโมภาส ,

 

เครื่องคัดขนาดผลไม้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการประจำปี 2544 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

ชื่อหนังสือ เครื่องคัดขนาดผลไม้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

จำนวนหน้า 474 หน้า

ผู้แต่ง ศุภลักษณ์ วรรณพงษ์ , บัณฑิต จริโมภาส ,

 

การศึกษาประสิทธิภาพของโรงเรือนปลูกพืชระบบการทำความเย็นแบบระเหยน้ำ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการประจำปี 2544 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

ชื่อหนังสือ การศึกษาประสิทธิภาพของโรงเรือนปลูกพืชระบบการทำความเย็นแบบระเหยน้ำ

จำนวนหน้า 474 หน้า

ผู้แต่ง บัณฑูร ชุนสิทธิ์ , พจนา สีมันตร , ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ , สุพร จันธนู ,

 

การวิจัยและพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวอ้อย

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง พันธุ์ ช.พหลโยธิน ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 1,277 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University