การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 65,298 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (372)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (157)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (1,556)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (164)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (5,443)

   พืชศาสตร์และการผลิต (18,295)

   การอารักขาพืช (5,065)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (1,483)

   การทำป่าไม้ (1,586)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (9,460)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,967)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (1,277)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5,344)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (8,530)

   โภชนาการของมนุษย์ (350)

   มลภาวะ (619)

   ระเบียบวิธีวิจัย (515)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 1,967 รายการ   
 

Status of trash fish fisheries and utilization for aquaculture in Thailand

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร วิทยาสารเกษตรศาสตร์ (สาขาวิทยาศาสตร์)

ปีที่ (Vol.) 39 ฉบับที่ (No.) 5 หน้า 70-77

ผู้แต่ง Methee Kaewnern , Sansanee Wangvoralak ,

 

Nursing of babylon snail (Babylonia areolata Link, 1807) from veliger larvae to early juveniles using different materials attached on edge of nursing tanks for prevention of crawling out

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์

ปีที่ (Vol.) 41 ฉบับที่ (No.) 5 หน้า 104-109

ผู้แต่ง Parinya Sutthinon , Wara Taparhudee , Renu Yashiro ,

 

การใช้ปูนในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร ทำเนียบธุรกิจอุตสาหกรรมประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตว์น้ำสวยงาม อาหารสัตว์น้ำ เวชภัณฑ์และอุปกรณ์

ชื่อหนังสือ การใช้ปูนในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

จำนวนหน้า 136 หน้า

ผู้แต่ง ยนต์ มุสิก ,

 

การจัดการประมงโดยชุมชน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร ทำเนียบธุรกิจอุตสาหกรรมประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตว์น้ำสวยงาม อาหารสัตว์น้ำ เวชภัณฑ์และอุปกรณ์

ชื่อหนังสือ การจัดการประมงโดยชุมชน

จำนวนหน้า 136 หน้า

ผู้แต่ง กังวาลย์ จันทรโชติ , แสงเทียน อัจจิมางกูร , ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์ ,

 

การประมงปลาทูน่า

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร ทำเนียบธุรกิจอุตสาหกรรมประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตว์น้ำสวยงาม อาหารสัตว์น้ำ เวชภัณฑ์และอุปกรณ์

ชื่อหนังสือ การประมงปลาทูน่า

จำนวนหน้า 136 หน้า

ผู้แต่ง อนุกรณ์ บุตรสันติ์ ,

 

แนวปะการังไทยและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร ทำเนียบธุรกิจอุตสาหกรรมประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตว์น้ำสวยงาม อาหารสัตว์น้ำ เวชภัณฑ์และอุปกรณ์

ชื่อหนังสือ แนวปะการังไทยและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

จำนวนหน้า 136 หน้า

ผู้แต่ง ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ,

 

เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลกับการประมง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร ทำเนียบธุรกิจอุตสาหกรรมประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตว์น้ำสวยงาม อาหารสัตว์น้ำ เวชภัณฑ์และอุปกรณ์

ชื่อหนังสือ เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลกับการประมง

จำนวนหน้า 136 หน้า

ผู้แต่ง สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ ,

 

การเตรียมบ่อสำหรับการเลี้ยงกุ้งยุค 2000

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร ทำเนียบธุรกิจอุตสาหกรรมประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตว์น้ำสวยงาม อาหารสัตว์น้ำ เวชภัณฑ์และอุปกรณ์

ชื่อหนังสือ การเตรียมบ่อสำหรับการเลี้ยงกุ้งยุค 2000

จำนวนหน้า 136 หน้า

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ความคิดเห็นของชาวประมงพื้นบ้านและชาวประมงอวนรุนที่มีต่อหลักการจัดการทรัพยากรประมงโดยใช้สิทธิประมงชายฝั่ง: กรณีศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร ทำเนียบผลิตภัณฑ์มาตรฐานโลกเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากร

ชื่อหนังสือ ความคิดเห็นของชาวประมงพื้นบ้านและชาวประมงอวนรุนที่มีต่อหลักการจัดการทรัพยากรประมงโดยใช้สิทธิประมงชายฝั่ง: กรณีศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จำนวนหน้า 198 หน้า

ผู้แต่ง เมธี จันทโรปกรณ์ ,

 

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในน้ำที่พบบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง สืบสิน สนธิรัตน , วันทนา อยู่สุข , ลัดดา วงศ์รัตน์ , ยนต์ มุสิก , ธีระ เล็กชลยุทธ , สมหมาย เจนกิจการ , อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 1,967 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University