สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 65,298 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (372)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (157)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (1,556)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (164)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (5,443)

   พืชศาสตร์และการผลิต (18,295)

   การอารักขาพืช (5,065)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (1,483)

   การทำป่าไม้ (1,586)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (9,460)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,967)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (1,277)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5,344)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (8,530)

   โภชนาการของมนุษย์ (350)

   มลภาวะ (619)

   ระเบียบวิธีวิจัย (515)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 9,460 รายการ   
 

ความสัมพันธ์ระหว่างการเลี้ยงสัตว์ กับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในบางหมู่บ้านของอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร Annual report 1983 the national buffalo research and development center project

ชื่อหนังสือ ความสัมพันธ์ระหว่างการเลี้ยงสัตว์ กับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในบางหมู่บ้านของอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ผู้แต่ง ปรารถนา พฤกษะศรี , สมิต ยิ้มมงคล , จรัญ จันทลักขณา ,

 

Estimates of heritability and relationship of body weights, gains and measurements of swamp buffalo

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร Annual report 1983 the national buffalo research and development center project

ชื่อหนังสือ Estimates of heritability and relationship of body weights, gains and measurements of swamp buffalo

ผู้แต่ง สุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง , ผกาพรรณ บุณยะเวชชีวิน , จรัญ จันทลักขณา ,

 

Growth pattern of Thai swamp buffalo

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร Annual report 1983 the national buffalo research and development center project

ชื่อหนังสือ Growth pattern of Thai swamp buffalo

ผู้แต่ง สุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง , ผกาพรรณ บุณยะเวชชีวิน , จรัญ จันทลักขณา ,

 

Improvement of buffalo prodection through breeding methods: Repeatability estimaties and effect of parity on calving interval and birth weight of swamp buffalo

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานค้นคว้าวิจัยประจำปี 2525

ชื่อหนังสือ Improvement of buffalo prodection through breeding methods: Repeatability estimaties and effect of parity on calving interval and birth weight of swamp buffalo

ผู้แต่ง สุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง , จรัญ จันทลักขณา ,

 

การศึกษาอัตราการผสมติดของโค ด้วยน้ำเชื้อแข็งแบบหลอดฟางในโคนม

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานค้นคว้าวิจัย 2522-2523 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหนังสือ การศึกษาอัตราการผสมติดของโค ด้วยน้ำเชื้อแข็งแบบหลอดฟางในโคนม

ผู้แต่ง ธีระศักดิ์ ดีชัย , ประเสริฐ เจิมพร , ชวนิศนดากร วรวรรณ, ม.ร.ว. ,

 

ผลของวิการทางพยาธิสภาพอวัยวะสืบพันธุ์ของแม่โคเนื้อที่เป็นโรคบรูเซลโลซีสที่มีต่อการปรับปรุงความสมบูรณ์พันธุ์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เรื่องย่อการประชุมทางวิชาการทางเกษตรศาสตร์และชีววิทยาครั้งที่ 18 สาขาสัตวแพทยศาสตร์

ชื่อหนังสือ ผลของวิการทางพยาธิสภาพอวัยวะสืบพันธุ์ของแม่โคเนื้อที่เป็นโรคบรูเซลโลซีสที่มีต่อการปรับปรุงความสมบูรณ์พันธุ์

ผู้แต่ง เจริญ ทองมา , จำเนียร สัตยาพันธุ์ , กัญจนะ มากวิจิตร์ ,

 

การสำรวจโรคท๊อกโซพลาสโมซีสของกระบือปลักในประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เรื่องย่อการประชุมทางวิชาการทางเกษตรศาสตร์และชีววิทยาครั้งที่ 18 สาขาสัตวแพทยศาสตร์

ชื่อหนังสือ การสำรวจโรคท๊อกโซพลาสโมซีสของกระบือปลักในประเทศไทย

จำนวนหน้า 48 หน้า

ผู้แต่ง เจริญ ทองมา , วีระพล จันทร์สวัสดิ์ , ภิรมย์ ศรีวรนารถ ,

 

การใช้วิธีเจลปรีซีบีเตชั่น ในการวินิจฉัยโรคแท้งติดต่อในโค

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2525 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหนังสือ การใช้วิธีเจลปรีซีบีเตชั่น ในการวินิจฉัยโรคแท้งติดต่อในโค

ผู้แต่ง วีระพล จันทรสวรรค์ , ภิรมย์ ศรีวรนารถ , กิติ ศรีสุภาพ ,

 

Absorption, distribution and excretion of sulfamethazine, oxytetracycline and oxoclinic acid in giant seaperch (Lates calcarifer) after single oral dosing and 5 days on medicated diet

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง Chai-anan, P. , Limpoka, M. , Sittiphuprasert, U. , Vichkovitten, T. , Wongsommart, D. , Rongrodejanarak, C. ,

 

Giant prawn (Penaeus monodon) and antimicrobial drugs: Disposition and residues of oxolinic acid, chloramphenicol and nitrofurans after IM injection, oral administration and 5 days on medicated diet

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง Limpoka, M. , Chai-anan, P. , Phongvivat, S. , Pongsakorn, S. , Thampipatanakul, G. , Sittiphuprasert, U. , Wongsommart, D. , Binthawihok, A. , Chotipuntu, P. ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 9,460 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University