การทำป่าไม้

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 65,298 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (372)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (157)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (1,556)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (164)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (5,443)

   พืชศาสตร์และการผลิต (18,295)

   การอารักขาพืช (5,065)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (1,483)

   การทำป่าไม้ (1,586)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (9,460)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,967)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (1,277)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5,344)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (8,530)

   โภชนาการของมนุษย์ (350)

   มลภาวะ (619)

   ระเบียบวิธีวิจัย (515)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 1,586 รายการ   
 

การฟอกขาวเปลือกในปอสาด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ผลิตผลทางการเกษตรและป่าไม้ในประเทศไทย: เล่มที่ 2

ชื่อหนังสือ การฟอกขาวเปลือกในปอสาด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

จำนวนหน้า 781หน้า

ผู้แต่ง วิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์ , วิทยา ปั้นสุวรรณ , ปริศนา สิริอาชา , วิชา หมั่นทำการ , สุชาดา อุชชิน , บุศรินทร์ คงเสรี ,

 

ผลกระทบของการทำลายป่า ที่มีต่อลำน้ำในลำน้ำที่สำคัญทางภาคเหนือของประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เอกสารทางวิชาการ สาขาอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุมการป่าไม้ ประจำปี 2522 วันที่ 20-28 พฤศจิกายน 2522

ชื่อหนังสือ ผลกระทบของการทำลายป่า ที่มีต่อลำน้ำในลำน้ำที่สำคัญทางภาคเหนือของประเทศไทย

ผู้แต่ง เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ , เกษม จันทร์แก้ว ,

 

การวิจัยทางนิเวศวิทยาของป่าชายเลนในประเทศไทย ผลผลิตของสวนป่าชายเลนในพื้นที่ป่า หลังจากการทำเหมืองแร่พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม และในแนวตัดฟัน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานค้นคว้าวิจัย 2522-2523 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหนังสือ การวิจัยทางนิเวศวิทยาของป่าชายเลนในประเทศไทย ผลผลิตของสวนป่าชายเลนในพื้นที่ป่า หลังจากการทำเหมืองแร่พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม และในแนวตัดฟัน

ผู้แต่ง พงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ , ชุบ เข็มนาค , สนิท อักษรแก้ว ,

 

การใช้วิธีเอกซเรย์ประเมินคุณภาพเมล็ดไผ่หวานอ่างขาง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร วารสารวนศาสตร์

ปีที่ (Vol.) 26 ฉบับที่ (No.) Suppl. หน้า 21-32

ผู้แต่ง จุติเทพ โพธิปักษ์ , บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ , กิตติศักดิ์ จินดาวงค์ ,

 

ระบบการจมชั่วคราวสำหรับการขยายพันธุ์ไผ่หวานอ่างขางเพื่อการผลิตต้นกล้าในเชิงพาณิชย์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร วารสารวนศาสตร์

ปีที่ (Vol.) 26 ฉบับที่ (No.) Suppl. หน้า 33-40

ผู้แต่ง ยุพา มงคลสุข , มะลิวัลย์ ธนะสมบัติ , รุ่งอรุณ สุ่มแก้ว , ปฏิมา ลิขิตธรรมนิตย์ , พนิดา วงษ์แหวน ,

 

การผลิตและสมบัติของน้ำส้มไม้และถ่านจากไม้ไผ่และไม้ตัดขยายระยะที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางโดยใช้เตาเผาถ่านไทย-อิวาเตะ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร วารสารวนศาสตร์

ปีที่ (Vol.) 26 ฉบับที่ (No.) Suppl. หน้า 75-82

ผู้แต่ง นิคม แหลมสัก , อัจฉริยะ โชติขันธ์ ,

 

สมบัติของแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลางจากไผ่หกและไผ่หวานอ่างขางต่างชั้นอายุ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร วารสารวนศาสตร์

ปีที่ (Vol.) 26 ฉบับที่ (No.) Suppl. หน้า 83-92

ผู้แต่ง ปิยะวดี บัวจงกล  , นิคม แหลมสัก ,

 

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการพึ่งพิงทรัพยากรไม้ไผ่ และการปลูกไม้ไผ่ของครัวเรือนในพื้นที่โครงการหลวง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร วารสารวนศาสตร์

ปีที่ (Vol.) 26 ฉบับที่ (No.) Suppl. หน้า 105-117

ผู้แต่ง ปิติ กันตังกุล ,

 

ปฏิบัติการสำรวจรังวัดเบื้องต้น

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ปรีชา ธรรมานนท์ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 1,586 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University