วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 65,298 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (372)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (157)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (1,556)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (164)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (5,443)

   พืชศาสตร์และการผลิต (18,295)

   การอารักขาพืช (5,065)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (1,483)

   การทำป่าไม้ (1,586)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (9,460)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,967)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (1,277)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5,344)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (8,530)

   โภชนาการของมนุษย์ (350)

   มลภาวะ (619)

   ระเบียบวิธีวิจัย (515)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 1,483 รายการ   
 

การปฏิบัติต่อดอกกล้วยไม้หลังการตัด

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร คู่มือการผลิตกล้วยไม้เพื่อการส่งออก

ชื่อหนังสือ การปฏิบัติต่อดอกกล้วยไม้หลังการตัด

จำนวนหน้า 56 หน้า

ผู้แต่ง สายชล เกตุษา ,

 

Prolonging vase life of Dendrobium flowers: The substitution of aluminum sulfate and cobalt chloride for silver nitrate in holding solution

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง Saichol Ketsa , Nualnapa Kosonmethakul ,

 

Effect of aminooxyacetic acid and sucrose on vase life of cut roses

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง Saichol Ketsa , Nalumol Narkbua ,

 

ดัชนีการเก็บเกี่ยว

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เอกสารประกอบการอบรมเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วย

ชื่อหนังสือ ดัชนีการเก็บเกี่ยว

ผู้แต่ง เบญจมาศ ศิลาย้อย ,

 

Contamination of bacteria in chilled fresh tabtim fish (hybrid tilapia Oreochromis sp.) processing to assess the critical point of processing

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์

ปีที่ (Vol.) 41 ฉบับที่ (No.) 5 หน้า 110-113

ผู้แต่ง Manee Likhitrattanapaiboon , Pongthep Wilaiphan , Ong-ard Lawhavinit ,

 

Development of holy basil storage using low temperatures and modified atmosphere packaging

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์

ปีที่ (Vol.) 41 ฉบับที่ (No.) 5 หน้า 286-293

ผู้แต่ง Tosapol Niamthong , Sukasem Sittipod , Vanee Chonhenchob ,

 

การเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำเพื่อการจำหน่าย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร ทำเนียบธุรกิจอุตสาหกรรมประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตว์น้ำสวยงาม อาหารสัตว์น้ำ เวชภัณฑ์และอุปกรณ์

ชื่อหนังสือ การเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำเพื่อการจำหน่าย

จำนวนหน้า 136 หน้า

ผู้แต่ง กังสดาลย์ บุญปราบ , มยุรี จัยวัฒน์ , วันชัย วรวัฒน์เมธีกุล ,

 

การแปรปรวนของน้ำหนักข้าวเปลือก

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ประมวล เสตะรัต ,

 

ผลของการปรับสภาพบรรยากาศต่อคุณภาพทุเรียนพันธุ์หมอนทอง: รายงานฉบับสมบูรณ์

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง เจริญ ขุนพรม , สมนึก ทองบ่อ , จริงแท้ ศิริพานิช ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 1,483 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University