การอารักขาพืช

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 65,298 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (372)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (157)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (1,556)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (164)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (5,443)

   พืชศาสตร์และการผลิต (18,295)

   การอารักขาพืช (5,065)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (1,483)

   การทำป่าไม้ (1,586)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (9,460)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,967)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (1,277)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5,344)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (8,530)

   โภชนาการของมนุษย์ (350)

   มลภาวะ (619)

   ระเบียบวิธีวิจัย (515)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 5,065 รายการ   
 

ไวรัสและมายโคพลาสมาของฝ้าย และแผนการป้องกันกำจัด

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2525 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหนังสือ ไวรัสและมายโคพลาสมาของฝ้าย และแผนการป้องกันกำจัด

ผู้แต่ง ปราณี ฮัมเมอร์ลิงค์ , สุพัฒน์ อรรถธรรม , ธีระ สูตะบุตร , ธนาคร จารุพัฒน์ , วรวรรณ ศักดิ์วงศ์ ,

 

ควรพ่นยาฆ่าแมลงควบคุมโรคไวรัสพืชหรือไม่

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร คู่มือเกษตรกร

ชื่อหนังสือ ควรพ่นยาฆ่าแมลงควบคุมโรคไวรัสพืชหรือไม่

ผู้แต่ง ธีระ สูตะบุตร ,

 

หลักการบริหารศัตรูพืช

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เอกสารเผยแพร่ ฉบ้บที่ 1-13 ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ชื่อหนังสือ หลักการบริหารศัตรูพืช

จำนวนหน้า 183 หน้า

ผู้แต่ง บรรพต ณ ป้อมเพชร ,

 

หลักการควบคุมแมลงศัตรูอ้อยในประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เอกสารเผยแพร่ ฉบ้บที่ 1-13 ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ชื่อหนังสือ หลักการควบคุมแมลงศัตรูอ้อยในประเทศไทย

จำนวนหน้า 183 หน้า

ผู้แต่ง บรรพต ณ ป้อมเพชร ,

 

แมลงศัตรูมะม่วงในประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เอกสารเผยแพร่ ฉบ้บที่ 1-13 ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ชื่อหนังสือ แมลงศัตรูมะม่วงในประเทศไทย

จำนวนหน้า 183 หน้า

ผู้แต่ง บรรพต ณ ป้อมเพชร ,

 

แมลงศัตรูลำไยในประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เอกสารเผยแพร่ ฉบ้บที่ 1-13 ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ชื่อหนังสือ แมลงศัตรูลำไยในประเทศไทย

จำนวนหน้า 183 หน้า

ผู้แต่ง บรรพต ณ ป้อมเพชร ,

 

แนวทางการควบคุมไมยราบยักษ์โดยชีววิธี

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เอกสารเผยแพร่ ฉบ้บที่ 1-13 ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ชื่อหนังสือ แนวทางการควบคุมไมยราบยักษ์โดยชีววิธี

จำนวนหน้า 183 หน้า

ผู้แต่ง บรรพต ณ ป้อมเพชร ,

 

ศัตรูธรรมชาติของหนอนม้วนใบกล้วย Erionota thrax L. (Lepidoptera: Hesperidae) ในประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เอกสารวิชาการ ฉบ้บที่ 1-10 ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ชื่อหนังสือ ศัตรูธรรมชาติของหนอนม้วนใบกล้วย Erionota thrax L. (Lepidoptera: Hesperidae) ในประเทศไทย

จำนวนหน้า 146 หน้า

ผู้แต่ง บรรพต ณ ป้อมเพชร ,

 

การศึกษาเกี่ยวกับผีเสื้อหนอนจอก Episammia pectinicornis (Hampson) (Lepidoptera: Noctuidae) เพื่อการควบคุมจอกโดยชีววิธีในประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เอกสารวิชาการ ฉบ้บที่ 1-10 ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ชื่อหนังสือ การศึกษาเกี่ยวกับผีเสื้อหนอนจอก Episammia pectinicornis (Hampson) (Lepidoptera: Noctuidae) เพื่อการควบคุมจอกโดยชีววิธีในประเทศไทย

จำนวนหน้า 146 หน้า

ผู้แต่ง วิวัฒน์ เสือสะอาด , บรรพต ณ ป้อมเพชร ,

 

คุณลักษณะทางชีววิทยาของมวนตัวห้ำ Cantheconidea furcellata (Wolff) (Hemiptera: Pentatomidae)

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เอกสารวิชาการ ฉบ้บที่ 1-10 ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ชื่อหนังสือ คุณลักษณะทางชีววิทยาของมวนตัวห้ำ Cantheconidea furcellata (Wolff) (Hemiptera: Pentatomidae)

จำนวนหน้า 146 หน้า

ผู้แต่ง อินทวัฒน์ บุรีคำ , บรรพต ณ ป้อมเพชร ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 5,065 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University