พืชศาสตร์และการผลิต

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 65,298 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (372)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (157)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (1,556)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (164)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (5,443)

   พืชศาสตร์และการผลิต (18,295)

   การอารักขาพืช (5,065)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (1,483)

   การทำป่าไม้ (1,586)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (9,460)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,967)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (1,277)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5,344)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (8,530)

   โภชนาการของมนุษย์ (350)

   มลภาวะ (619)

   ระเบียบวิธีวิจัย (515)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 18,295 รายการ   
 

การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดิบที่ไม่ใช่ไม้สำหรับอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ผลิตผลทางการเกษตรและป่าไม้ในประเทศไทย: เล่มที่ 2

ชื่อหนังสือ การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดิบที่ไม่ใช่ไม้สำหรับอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ

จำนวนหน้า 781หน้า

ผู้แต่ง วิทยา ปั้นสุวรรณ ,

 

องค์ประกอบของเปลือกและแกนไม้ของปอสา

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ผลิตผลทางการเกษตรและป่าไม้ในประเทศไทย: เล่มที่ 2

ชื่อหนังสือ องค์ประกอบของเปลือกและแกนไม้ของปอสา

จำนวนหน้า 781หน้า

ผู้แต่ง วิทยา ปั้นสุวรรณ , กนกอร วันสนุก ,

 

การเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีของปอสาเกรดต่าง ๆ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ผลิตผลทางการเกษตรและป่าไม้ในประเทศไทย: เล่มที่ 2

ชื่อหนังสือ การเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีของปอสาเกรดต่าง ๆ

จำนวนหน้า 781หน้า

ผู้แต่ง วิทยา ปั้นสุวรรณ ,

 

Cloning, expression and characterization of recombinant cry1AB for the development of immune-based detection methods

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง Adcharapun Chaicharoen , Ratchanee Hongprayoon ,

 

การปรับปรุงวิธีเขตกรรมเพื่อให้ได้ผลผลิตน้ำตาลสูงสุด

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานค้นคว้าวิจัย 2522-2523 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหนังสือ การปรับปรุงวิธีเขตกรรมเพื่อให้ได้ผลผลิตน้ำตาลสูงสุด

ผู้แต่ง พูลประเสริฐ ปิยะอนันต์ , อุดม พูลเกษ , เกษม สุขสถาน ,

 

การเพิ่มผลผลิตชีวมวลต่อไร่ต่อปีของอ้อย โดยใช้เทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสม: การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้พืชไร่อื่นๆ ในระบบการปลูกพืชหมุนเวียนในไร่อ้อย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานค้นคว้าวิจัยประจำปี 2525 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหนังสือ การเพิ่มผลผลิตชีวมวลต่อไร่ต่อปีของอ้อย โดยใช้เทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสม: การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้พืชไร่อื่นๆ ในระบบการปลูกพืชหมุนเวียนในไร่อ้อย

ผู้แต่ง อุดม พูลเกษ , อิสรา สุขสถาน , เกษม สุขสถาน ,

 

โครงการพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้ตัดดอก (สกุลหวาย)

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2525 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหนังสือ โครงการพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้ตัดดอก (สกุลหวาย)

ผู้แต่ง จิตราพรรณ พิลึก , ไพบูลย์ ไพรีพ่ายฤทธิ์ ,

 

การศึกษาการปลูกสบู่ดำแบบแปลงใหญ่

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานโครงการวิจัยเรื่อง การปลูกสบู่ดำเพื่อผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนดีเซล ประจำปี พ.ศ. 2526

ชื่อหนังสือ การศึกษาการปลูกสบู่ดำแบบแปลงใหญ่

ผู้แต่ง วัฒนา เสถียรสวัสดิ์ , สมเกียรติ รัตนเสรีเกียรติ , ศรีวนา นิมูลชาติ ,

 

การทดสอบผลผลิตขั้นต้นของทานตะวันพันธุ์น้ำมัน 24 สายพันธุ์ เพื่อใช้ในการทำน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันดีเซล

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานโครงการวิจัยเรื่อง การปลูกทานตะวันเพื่อผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนดีเซล ประจำปี พ.ศ. 2526

ชื่อหนังสือ การทดสอบผลผลิตขั้นต้นของทานตะวันพันธุ์น้ำมัน 24 สายพันธุ์ เพื่อใช้ในการทำน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันดีเซล

ผู้แต่ง วิทวัส บัวจันทร์ , ดวงพร ชาญสุวรรณ , วัฒนา เสถียรสวัสดิ์ ,

 

การตอบสนองต่อช่วงวันของถั่วเหลืองพันธุ์ สจ.1 และ สจ.2

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานผลงานวิจัยประจำปี 2523 โครงการวิจัยและพัฒนาพืชโปรตีนสูง

ชื่อหนังสือ การตอบสนองต่อช่วงวันของถั่วเหลืองพันธุ์ สจ.1 และ สจ.2

จำนวนหน้า 211 หน้า

ผู้แต่ง อรรถ บุญนิธี ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 18,295 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University