เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 65,298 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (372)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (157)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (1,556)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (164)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (5,443)

   พืชศาสตร์และการผลิต (18,295)

   การอารักขาพืช (5,065)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (1,483)

   การทำป่าไม้ (1,586)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (9,460)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,967)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (1,277)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5,344)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (8,530)

   โภชนาการของมนุษย์ (350)

   มลภาวะ (619)

   ระเบียบวิธีวิจัย (515)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 5,443 รายการ   
 

ระบบการเกษตรชนบทกับงานวิจัยปศุสัตว์ในการวิจัยระบบการทำฟาร์ม

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องระบบการปลูกพืช ครั้งที่ 5

ชื่อหนังสือ ระบบการเกษตรชนบทกับงานวิจัยปศุสัตว์ในการวิจัยระบบการทำฟาร์ม

ผู้แต่ง จรัญ จันทลักขณา ,

 

ค. ควายใช้งาน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร ภูมิปัญญาไทยเกี่ยวกับควาย

ชื่อหนังสือ ค. ควายใช้งาน

จำนวนหน้า 205 หน้า

ผู้แต่ง ผกาพรรณ สกุลมั่น ,

 

Distribution package systems for mangoes

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร วิทยาสารเกษตรศาสตร์ (สาขาวิทยาศาสตร์)

ปีที่ (Vol.) 39 ฉบับที่ (No.) 5 หน้า 134-140

ผู้แต่ง Duangporn Deepadung , Natthorn Intawiwat , Vanee Chonhenchob ,

 

Cotton dyeing for reactive dyes in cottage level

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร วิทยาสารเกษตรศาสตร์ (สาขาวิทยาศาสตร์)

ปีที่ (Vol.) 39 ฉบับที่ (No.) 5 หน้า 147-152

ผู้แต่ง Rungsima Chollakup , Suchada Ujjin , Teeradol Rungruangkikrai ,

 

หลักเกณฑ์และวิธีการวางแผนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืนโดยประยุกต์ทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร ระบบผลิตพลังงานทดแทนและการจัดการสิ่งแวดล้อม

ชื่อหนังสือ หลักเกณฑ์และวิธีการวางแผนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืนโดยประยุกต์ทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง

จำนวนหน้า 116 หน้า

ผู้แต่ง บุญมา ป้านประดิษฐ์ ,

 

เศรษฐกิจพอเพียงกับโลกาภิวัฒน์: ตอนที่ 9 ความพอเพียงทางสิ่งแวดล้อม

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ปรียานุช พิบูลสราวุธ , ธันวา จิตต์สงวน ,

 

โลกาภิวัตน์ ทุนนิยม ภายใต้บริบทปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ธันวา จิตต์สงวน ,

 

นานาทัศนะเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้ในภาคส่วนต่าง

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง พิพัฒน์ ยอดพฤติการ , อภิชัย พันธเสน , ภีม ภคเมธาวี , จุฑาทิพย์ ภัทราวาท , สีลาภรณ์ บัวสาย , นฤมล นิราทร ,

 

โครงการศึกษาวิจัยผลพลอยได้จากการผลิตน้ำตาล

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง กล้าณรงค์ ศรีรอต , สุนีรัตน์ หทัยรักษ์ธรรม ,

 

รายงานการสำรวจและวางแผนการใช้ที่ดิน บ้านแกน้อย ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง สถิตย์ วัชรกิตติ , สง่า สรรพศรี ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 5,443 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University