การบริหาร และการออกกฏหมาย

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 65,298 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (372)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (157)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (1,556)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (164)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (5,443)

   พืชศาสตร์และการผลิต (18,295)

   การอารักขาพืช (5,065)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (1,483)

   การทำป่าไม้ (1,586)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (9,460)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,967)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (1,277)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5,344)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (8,530)

   โภชนาการของมนุษย์ (350)

   มลภาวะ (619)

   ระเบียบวิธีวิจัย (515)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 164 รายการ    
 

ปฐมบทการปฏิรูปการประมงไทย: พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร วารสารนนทรี

ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 15-18

ผู้แต่ง อดิศร พร้อมเทพ ,

 

สารเร่งเนื้อแดง การเลี้ยงปศุสัตว์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร เกษตรอภิรมย์

ปีที่ (Vol.) 4 ฉบับที่ (No.) 24 หน้า 37-38

ผู้แต่ง ประหยัด ทิราวงศ์ ,

 

[บัญชีรายชื่อสิทธิบัตร]

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร วารสารอาหาร

ปีที่ (Vol.) 48 ฉบับที่ (No.) 4 หน้า 56-64

ผู้แต่ง ณัฐวุฒิ นันทปรีชา , มณฑาทิพย์ ธรมมนิติโชค , รัตนาพร เพ็ชรอินทร์ ,

 

6. จีเอ็มพีโรงสีข้าว

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร ข้าวหอมมะลิ ห้อมหอม คงความหอมข้าวหอมมะลิไทยตลอดห่วงโซ่

ชื่อหนังสือ 6. จีเอ็มพีโรงสีข้าว

จำนวนหน้า 58 หน้า

ผู้แต่ง สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ , สุดสาย ตรีวานิช ,

 

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2560

ผู้แต่ง สรียา กาฬสินธุ์ ,

 

การจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2560

ผู้แต่ง รัฐชา ชัยชนะ ,

 

การแก้ไขพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 106/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร วารสารการจัดการป่าไม้

ปีที่ (Vol.) 11 ฉบับที่ (No.) 21 หน้า 95-102

ผู้แต่ง พยงค์ ฉัตรวิรุฬห์ ,

 

Adaptive environmental law for biodiversity and health issues

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ผู้แต่ง Claire Lajaunie ,

 

Biodiversity, the Nagoya protocol, legal and ethics consideration for human and animal health: Session 1: Introduction

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ผู้แต่ง Claire Lajaunie , Carlos Corvalan , Yongyut Trisurat , Sommawan Sukprasert , Panuwat Kamuttachart ,

 

Assessment of water right and irrigation pricing reforms in Heihe river basin in China

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ผู้แต่ง Tianhe Sun , Jinxia Wang , Qiuqiong Huang , Yanrong Li ,

แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 164 รายการ    

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University