การบริหาร และการออกกฏหมาย

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 64,982 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (370)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (156)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (1,554)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (164)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (5,424)

   พืชศาสตร์และการผลิต (18,210)

   การอารักขาพืช (5,034)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (1,482)

   การทำป่าไม้ (1,583)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (9,397)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,964)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (1,276)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5,292)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (8,493)

   โภชนาการของมนุษย์ (349)

   มลภาวะ (608)

   ระเบียบวิธีวิจัย (512)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 164 รายการ   
 

คุณน้ำนม สำคัญไฉน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: งานนิทรรศการด้านวิจัย "บนเส้นทางสู่เกษตร 4.0" งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2560

ชื่อหนังสือ คุณน้ำนม สำคัญไฉน

จำนวนหน้า 107 หน้า

ผู้แต่ง ศศิธร นาคทอง ,

 

กฎหมายไทยเกี่ยวกับโคเนื้อ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร อนุสรณ์งาน วันโคเนื้อแห่งชาติ ครั้งที่ 3 และครบรอบ 10 ปี ของศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรฯ

ชื่อหนังสือ กฎหมายไทยเกี่ยวกับโคเนื้อ

จำนวนหน้า 173 หน้า

ผู้แต่ง วัฒนา มงคลนาวิน ,

 

มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 45 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 164-167

ผู้แต่ง ยงยุทธ โอสถสภา ,

 

การค้าสัตว์น้ำของประเทศไทยภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2563

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

ชื่อหนังสือ การค้าสัตว์น้ำของประเทศไทยภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์

จำนวนหน้า 757 หน้า

ผู้แต่ง วริศรา ผโลดม , ศิริสุดา จำนงทรง , อุไรรัฒท์ เนตรหาญ ,

 

ปุ๋ยเคมีมาตรฐานและมาตรฐานปุ๋ยเคมี

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 44 ฉบับที่ (No.) 10 หน้า 165-169

ผู้แต่ง ยงยุทธ โอสถสภา ,

 

ปุ๋ยเคมีเสื่อมคุณภาพ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 44 ฉบับที่ (No.) 12 หน้า 172-175

ผู้แต่ง ยงยุทธ โอสถสภา ,

 

รัฐบัญญัติการตั้งถิ่นฐาน ค.ศ. 1862 (พ.ศ. 2405)

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2562

ชื่อเอกสาร สารานุกรมประวัติศาสตร์สากล: อเมริกา เล่ม 4 อักษร H-I ฉบับราชบัณฑิตยสภา

ชื่อหนังสือ รัฐบัญญัติการตั้งถิ่นฐาน ค.ศ. 1862 (พ.ศ. 2405)

จำนวนหน้า 400 หน้า

ผู้แต่ง กุลวดี มกราภิรมย์ ,

 

กฎหมายและกฎข้อบังคับทางวิชาชีพสัตวแพทย์

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2561

ผู้แต่ง เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 164 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University