การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 65,298 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (372)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (157)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (1,556)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (164)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (5,443)

   พืชศาสตร์และการผลิต (18,295)

   การอารักขาพืช (5,065)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (1,483)

   การทำป่าไม้ (1,586)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (9,460)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,967)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (1,277)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5,344)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (8,530)

   โภชนาการของมนุษย์ (350)

   มลภาวะ (619)

   ระเบียบวิธีวิจัย (515)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 1,556 รายการ   
 

การสื่อสารเพื่อพัฒนาการเกษตร ทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง พรทิพย์ เย็นจะบก , อภิพรรณ พุกภักดี , กมลรัฐ อินทรทัศน์ , กาญจนา แก้วเทพ ,

 

บทบาทของที่ปรึกษายุวเกษตรกรในภาคตะวันออก

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง รัตนวรรณ รุณภัย , ลักษณา ดิษยบุตร ,

 

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ภาคกลาง: รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง , โชตนา ลิ่มสอน , เสาวลักษณ์ ฤทธิ์อนันต์ชัย , ชัยกร สีเหนี่ยง ,

 

การกำหนดช่องการสื่อเผยแพร่ความรู้ และการปฏิบัติของระบบการทำฟาร์มแผนปัจจุบันให้กับเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง พัฒพงศ์ กาญจนโรจน์ , สิทธิชัย เกษตรเกษม ,

 

โรงเรียนชาวนามืออาชีพ: เรื่องราวชาวนาจากโครงการวิจัย

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง กิตติคุณ กิตติอมรกุล ,

 

การผลิตสื่อการศึกษา (ประเภทหุ่นจำลองและของตัวอย่าง)

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ดิเรก รุจิรัตนวรากร ,

 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารโรงเรียน: บทเรียนจากการวิเคราะห์โรงเรียนเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง สุชาดา นันทะไชย , สุวิชา ธีรวิจารณญาณกุล ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 1,556 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University