ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 65,298 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (372)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (157)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (1,556)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (164)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (5,443)

   พืชศาสตร์และการผลิต (18,295)

   การอารักขาพืช (5,065)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (1,483)

   การทำป่าไม้ (1,586)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (9,460)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,967)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (1,277)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5,344)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (8,530)

   โภชนาการของมนุษย์ (350)

   มลภาวะ (619)

   ระเบียบวิธีวิจัย (515)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 157 รายการ    
 

ที่ระลึก 80 ปี ศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ เรืองพานิช

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2563

ผู้แต่ง นิวัติ เรืองพานิช ,

 

Glutinous rice in Thailand from the past, present to the future

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2562

ผู้แต่ง Surachet Chamontri ,

 

ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ผู้นำการพลิกฟื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าชายเลนไทย: โครงการวิจัยย่อย ชุด โครงการวิจัยหกสิบปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: ศาสตร์แห่งแผ่นดิน

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2561

ผู้แต่ง ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์ , วันเพ็ญ นภาทิวาอํานวย , นภาลัย ทองปัน , วราภรณ์ ทองสัมฤทธิ์ , สิริวรรณ นันทจันทูล ,

 

แนวทางการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์สายพันธุ์ข้าวในตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2561

ชื่อเอกสาร รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 8

ชื่อหนังสือ แนวทางการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์สายพันธุ์ข้าวในตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

จำนวนหน้า 873 หน้า

ผู้แต่ง ธิติพงศ์ มีทอง ,

 

[การพัฒนาอาหารแห่งอนาคต]

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร วารสารอาหาร

ปีที่ (Vol.) 48 ฉบับที่ (No.) 4 หน้า 66-67

ผู้แต่ง ณัฐวุฒิ นันทปรีชา , วนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล , ประจงเวท สาตมาลี , หทัยชนก กันตรง , ประมวล ทรายทอง ,

 

อนุภาคการชนไก่ในนิทานเรื่องพระรถเมรี: ร่องรอยสู่ความเป็น "เมือง" ในสุวรรณภูมิ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร นางสิบสอง-พระรถเมรีศึกษา

ชื่อหนังสือ อนุภาคการชนไก่ในนิทานเรื่องพระรถเมรี: ร่องรอยสู่ความเป็น "เมือง" ในสุวรรณภูมิ

จำนวนหน้า 442 หน้า

ผู้แต่ง สุกัญญา สุจฉายา ,

 

ศาสตราจารย์ ปวิณ ปุณศรี ผู้นำศาสตร์การปลูกองุ่นและไม้ผลเมืองหนาวในประเทศไทย: โครงการวิจัยย่อย ชุด โครงการวิจัยหกสิบปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: ศาสตร์แห่งแผ่นดิน

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2560

ผู้แต่ง ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์ , ประพีร์ เทพธรานนท์ , สุเทวี ศุขปราการ , วันเพ็ญ นภาทิวาอํานวย ,

 

นิทาน คติชนของครอบครัว และกาแฟอินทรีย์: การอ่านนิเวศวัฒนธรรมและวิถีชีวิตปกาเกอะญอในปัจจุบัน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เล่าเรื่องเรื่องเล่า

ชื่อหนังสือ นิทาน คติชนของครอบครัว และกาแฟอินทรีย์: การอ่านนิเวศวัฒนธรรมและวิถีชีวิตปกาเกอะญอในปัจจุบัน

จำนวนหน้า 284 หน้า

ผู้แต่ง กฤตยา ณ หนองคาย ,

 

อาจารย์หม่อม: บูรพาจารย์แห่งการเลี้ยงโคนม

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เกษตรอภิรมย์

ปีที่ (Vol.) 3 ฉบับที่ (No.) 16 หน้า 10-13

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ปราชญ์ทางฟิสิกส์ของดิน รองศาสตราจารย์ ดร.สำอาง ศรีนิลทา

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เกษตรอภิรมย์

ปีที่ (Vol.) 3 ฉบับที่ (No.) 17 หน้า 10-13

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 157 รายการ    

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University