ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 64,982 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (370)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (156)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (1,554)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (164)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (5,424)

   พืชศาสตร์และการผลิต (18,210)

   การอารักขาพืช (5,034)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (1,482)

   การทำป่าไม้ (1,583)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (9,397)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,964)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (1,276)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5,292)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (8,493)

   โภชนาการของมนุษย์ (349)

   มลภาวะ (608)

   ระเบียบวิธีวิจัย (512)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 156 รายการ   
 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่มีต่อวัฒนธรรมการผลิตข้าวของไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เอกสารประกอบการสัมมนาเพื่อรายงานผลการวิจัย เรื่องวัฒนธรรมการเกษตรในสังคมไทย

ชื่อหนังสือ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่มีต่อวัฒนธรรมการผลิตข้าวของไทย

จำนวนหน้า 186 หน้า

ผู้แต่ง เอื้อ สิริจินดา , ฉัตร ช่ำชอง ,

 

อุทยานมนุษยศาสตร์ และไม้โบราณในประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร ประวัติพรรณพืชทางศิลปวัฒนธรรมไทยโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพรรณพืชทางศิลปวัฒนธรรมไทย

ชื่อหนังสือ อุทยานมนุษยศาสตร์ และไม้โบราณในประเทศไทย

จำนวนหน้า 156 หน้า

ผู้แต่ง อรไท ผลดี ,

 

คู่มือปฏิบัติการหลักการแปลและวิเคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียม

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ประสงค์ สงวนธรรม ,

 

ไม้ยางนากับชนชาติไทย

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ทองพันธุ์ พูนสุวรรณ ,

 

สามทศวรรษแห่งการพัฒนาวัวเนื้อในประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร อนุสรณ์งาน วันโคเนื้อแห่งชาติ ครั้งที่ 3 และครบรอบ 10 ปี ของศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรฯ

ชื่อหนังสือ สามทศวรรษแห่งการพัฒนาวัวเนื้อในประเทศไทย

จำนวนหน้า 173 หน้า

ผู้แต่ง จรัญ จันทลักขณา ,

 

เกร็ดแมลงประวัติศาสตร์ของประเทศสยาม

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง บรรพต ณ ป้อมเพชร ,

 

84 ปี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์ จากนา สู่นานาชาติ

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2563

ผู้แต่ง สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 156 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University