สารานุกรม / พจนานุกรม

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 65,298 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (372)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (157)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (1,556)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (164)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (5,443)

   พืชศาสตร์และการผลิต (18,295)

   การอารักขาพืช (5,065)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (1,483)

   การทำป่าไม้ (1,586)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (9,460)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,967)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (1,277)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5,344)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (8,530)

   โภชนาการของมนุษย์ (350)

   มลภาวะ (619)

   ระเบียบวิธีวิจัย (515)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 19 รายการ   
 

สัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลังจากท่าเทียบเรือบ้านท่ากลาง อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ชนิสรา โพธิรัตน์ , จิรวัฒน์ พิสดูพรมราช , สุปราณี มูลเพ็ชร , พิมพกานต์ เสาศิริ , จตุพร ศิริยันต์ , วิสัย คงแก้ว , ธเนศ อินตัน , ทินกร สำนัก , วรางคนา เรื่องลือ , ฝารีด้า เอื้องาน , สหัส ราชเมืองขวาง ,

 

ความหลากชนิดของปูชายฝั่งทะเลจังหวัดเพชรบุรี

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2562

ผู้แต่ง ณัฐภัทร โหงวเกิด , ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์ , สหัส ราชเมืองขวาง , เรืองฤทธิ์ พรหมดำ ,

 

ปลาทะเลจากท่าเทียบเรือประมงพื้นบ้านคุระบุรี จังหวัดพังงา

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2562

ผู้แต่ง กัญญาณัฐ พรมนัส , กิตติยา เสรี , ปิ่นชนก เจริญธรรม , วินเนอร์ นัยย์วิวัฒน์ , เจนจิรา ระวิพันธ์ , มนิจตรา เนียมขุนทด , อนัตตา สาลี , กานต์ หอมสุวรรณ , ธนภัทร แสงเนตร , เบญญาภา ยุทธิมงคล , สุภาวรรณ มรดก , กลวัชร วงค์ต๊ะ , หทัยทิพย์ ธรรมวันตา , ปฏิภาณ ชูดำ , โรจนพรรณ เทพอ่อน , ณภัทรา วงษ์สงวน , สรายุทธ นามเสน , ทินกร สำนัก , วิสัย คงแก้ว , สหัส ราชเมืองขวาง ,

 

ความหลากชนิดของปูบริเวณชายฝั่งทะเล อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2562

ผู้แต่ง สหัส ราชเมืองขวาง ,

 

รัฐบัญญัติการตั้งถิ่นฐาน ค.ศ. 1862 (พ.ศ. 2405)

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2562

ชื่อเอกสาร สารานุกรมประวัติศาสตร์สากล: อเมริกา เล่ม 4 อักษร H-I ฉบับราชบัณฑิตยสภา

ชื่อหนังสือ รัฐบัญญัติการตั้งถิ่นฐาน ค.ศ. 1862 (พ.ศ. 2405)

จำนวนหน้า 400 หน้า

ผู้แต่ง กุลวดี มกราภิรมย์ ,

 

ผีเสื้อกลางคืนในประเทศไทย เล่ม 1

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2560

ผู้แต่ง สุขสวัสดิ์ พลพินิจ ,

 

สัตว์ป่าเมืองไทยและผองเพื่อน

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2558

ผู้แต่ง ประทีป ด้วงแค ,

 

สัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติในวังสระปทุม

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2552

ผู้แต่ง รองลาภ สุขมาสรวง , โดม ประทุมทอง , ประทีป ด้วงแค , นริศ ภูมิภาคพันธ์ , รัชนี โชคเจริญ ,

 

พจนานุกรมโรคสัตว์น้ำ

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2552

ผู้แต่ง ชลอ ลิ้มสุวรรณ , กมลพร ทองอุไทย , สุปราณี ชินบุตร ,

 

กล้วย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2551

ชื่อเอกสาร สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 10

ชื่อหนังสือ กล้วย

จำนวนหน้า 188 หน้า

ผู้แต่ง เบญจมาศ ศิลาย้อย ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 19 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University