ตำรา / เอกสารประกอบการสอน

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 65,298 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (372)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (157)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (1,556)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (164)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (5,443)

   พืชศาสตร์และการผลิต (18,295)

   การอารักขาพืช (5,065)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (1,483)

   การทำป่าไม้ (1,586)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (9,460)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,967)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (1,277)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5,344)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (8,530)

   โภชนาการของมนุษย์ (350)

   มลภาวะ (619)

   ระเบียบวิธีวิจัย (515)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 1,048 รายการ   
 

การนำเข้าและการคัดเลือกพันธุ์พืช

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เอกสารการสอนชุดวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช

ชื่อหนังสือ การนำเข้าและการคัดเลือกพันธุ์พืช

ผู้แต่ง พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ ,

 

ยาออกฤทธิ์กับระบบหมุนเวียนโลหิต

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง กมลชัย ตรงวานิชนาม ,

 

การประยุกต์ใช้โปรแกรม HEC-2 สำหรับวิศวกรโยธาและทรัพยากรน้ำ

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไพโรจน์ เกรียงศิริ ,

 

คู่มือปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ภาสกร คณานุรักษ์ , ลัดดา เชียววัฒนา ,

 

การใช้สารเคมีรักษาโรคทางสัตวแพทย์

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง กมลชัย ตรงวานิชนาม ,

 

ชลศาสตร์สำหรับวิศวกรโยธา

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไพโรจน์ เกรียงศิริ ,

 

ปฏิบัติการสำรวจรังวัดเบื้องต้น

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ปรีชา ธรรมานนท์ ,

 

Laboratory forest biology 112 Dendrology

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง Somneuk Pongumphai ,

 

การทอดภายใต้สภาวะสุญญากาศ

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ ,

 

ระบบการจัดการศัตรูพืชสำหรับถั่วเหลืองฝักสด

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง สุดฤดี ประเทืองวงศ์ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 1,048 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University