ผลงานวิจัย

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 65,298 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (372)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (157)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (1,556)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (164)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (5,443)

   พืชศาสตร์และการผลิต (18,295)

   การอารักขาพืช (5,065)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (1,483)

   การทำป่าไม้ (1,586)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (9,460)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,967)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (1,277)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5,344)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (8,530)

   โภชนาการของมนุษย์ (350)

   มลภาวะ (619)

   ระเบียบวิธีวิจัย (515)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 50,519 รายการ    
 

คุณลักษณะทางชีววิทยาของมวนตัวห้ำ Cantheconidea furcellata (Wolff) (Hemiptera: Pentatomidae)

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เอกสารวิชาการ ฉบ้บที่ 1-10 ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ชื่อหนังสือ คุณลักษณะทางชีววิทยาของมวนตัวห้ำ Cantheconidea furcellata (Wolff) (Hemiptera: Pentatomidae)

จำนวนหน้า 146 หน้า

ผู้แต่ง อินทวัฒน์ บุรีคำ , บรรพต ณ ป้อมเพชร ,

 

การศึกษาทางนิเวศน์วิทยาของหนอนเจาะลำต้นถั่ว Ophiomyia phaseoli (Tryon) (Diptera: Agromyzidae) และศัตรูธรรมชาติในประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เอกสารวิชาการ ฉบับที่ 1-10 ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติ

ชื่อหนังสือ การศึกษาทางนิเวศน์วิทยาของหนอนเจาะลำต้นถั่ว Ophiomyia phaseoli (Tryon) (Diptera: Agromyzidae) และศัตรูธรรมชาติในประเทศไทย

จำนวนหน้า 146 หน้า

ผู้แต่ง อินทวัฒน์ บุรีคำ , บรรพต ณ ป้อมเพชร ,

 

ผีเสื้อหนอนแก้วส้ม (Papilio demoleus L.) (Lepidoptera: Papilionidae) และศัตรูธรรมชาติในประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เอกสารวิชาการ ฉบับที่ 1-10 ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติ

ชื่อหนังสือ ผีเสื้อหนอนแก้วส้ม (Papilio demoleus L.) (Lepidoptera: Papilionidae) และศัตรูธรรมชาติในประเทศไทย

จำนวนหน้า 146 หน้า

ผู้แต่ง อัมพร พิพัฒนวัฒนากุล , บรรพต ณ ป้อมเพชร ,

 

แมลงศัตรูถั่วมะแฮะในประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เอกสารวิชาการ ฉบับที่ 1-10 ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติ

ชื่อหนังสือ แมลงศัตรูถั่วมะแฮะในประเทศไทย

จำนวนหน้า 146 หน้า

ผู้แต่ง ไสว บูรณพานิชพันธุ์ , บรรพต ณ ป้อมเพชร ,

 

เพลี้ยกระโดดข้าวสีน้ำตาล Nilaparvata lugens (Stal) *homoptera: delphacidae) และตัวเบียนศัตรูธรรมชาติในประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เอกสารวิชาการ ฉบ้บที่ 1-10 ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ชื่อหนังสือ เพลี้ยกระโดดข้าวสีน้ำตาล Nilaparvata lugens (Stal) *homoptera: delphacidae) และตัวเบียนศัตรูธรรมชาติในประเทศไทย

จำนวนหน้า 146 หน้า

ผู้แต่ง ไสว บูรณพานิชพันธุ์ , บรรพต ณ ป้อมเพชร ,

 

โครงการพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้ตัดดอก (สกุลหวาย)

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2525 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหนังสือ โครงการพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้ตัดดอก (สกุลหวาย)

ผู้แต่ง จิตราพรรณ พิลึก , ไพบูลย์ ไพรีพ่ายฤทธิ์ ,

 

ดินและปุ๋ยสำหรับพืชอาหารสัตว์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2525 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหนังสือ ดินและปุ๋ยสำหรับพืชอาหารสัตว์

จำนวนหน้า หน้า 96-97

ผู้แต่ง ชวลิต ฮงประยูร , ไพบูลย์ ประพฤติธรรม , วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ,

 

โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชโปรตีนสูงและพืชน้ำมัน: ดินและปุ๋ย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2525 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหนังสือ โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชโปรตีนสูงและพืชน้ำมัน: ดินและปุ๋ย

จำนวนหน้า หน้า 18-19

ผู้แต่ง วิโรจ อิ่มพิทักษ์ , ไพบูลย์ ประพฤติธรรม , สมศักดิ์ วังใน ,

 

การศึกษาแมลงศัตรูมันสำปะหลัง มันเทศ มันฝรั่ง และการป้องกันกำจัด

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานค้นคว้าวิจัย 2522-2523 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหนังสือ การศึกษาแมลงศัตรูมันสำปะหลัง มันเทศ มันฝรั่ง และการป้องกันกำจัด

ผู้แต่ง โกศล เจริญสม , อังศุมาลย์ จันทราปัตย์ ,

 

การศึกษาแมลงศัตรู มันสำปะหลัง มันเทศ มันฝรั่ง และการป้องกันกำจัด

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2525 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหนังสือ การศึกษาแมลงศัตรู มันสำปะหลัง มันเทศ มันฝรั่ง และการป้องกันกำจัด

ผู้แต่ง วิวัฒน์ เสือสะอาด , โกศล เจริญสม ,

แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 50,519 รายการ    

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University