ผลงานวิจัย

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 64,982 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (370)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (156)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (1,554)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (164)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (5,424)

   พืชศาสตร์และการผลิต (18,210)

   การอารักขาพืช (5,034)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (1,482)

   การทำป่าไม้ (1,583)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (9,397)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,964)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (1,276)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5,292)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (8,493)

   โภชนาการของมนุษย์ (349)

   มลภาวะ (608)

   ระเบียบวิธีวิจัย (512)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 50,304 รายการ   
 

การฟอกขาวเปลือกในปอสาด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ผลิตผลทางการเกษตรและป่าไม้ในประเทศไทย: เล่มที่ 2

ชื่อหนังสือ การฟอกขาวเปลือกในปอสาด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

จำนวนหน้า 781หน้า

ผู้แต่ง วิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์ , วิทยา ปั้นสุวรรณ , ปริศนา สิริอาชา , วิชา หมั่นทำการ , สุชาดา อุชชิน , บุศรินทร์ คงเสรี ,

 

การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดิบที่ไม่ใช่ไม้สำหรับอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ผลิตผลทางการเกษตรและป่าไม้ในประเทศไทย: เล่มที่ 2

ชื่อหนังสือ การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดิบที่ไม่ใช่ไม้สำหรับอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ

จำนวนหน้า 781หน้า

ผู้แต่ง วิทยา ปั้นสุวรรณ ,

 

องค์ประกอบของเปลือกและแกนไม้ของปอสา

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ผลิตผลทางการเกษตรและป่าไม้ในประเทศไทย: เล่มที่ 2

ชื่อหนังสือ องค์ประกอบของเปลือกและแกนไม้ของปอสา

จำนวนหน้า 781หน้า

ผู้แต่ง วิทยา ปั้นสุวรรณ , กนกอร วันสนุก ,

 

การเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีของปอสาเกรดต่าง ๆ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ผลิตผลทางการเกษตรและป่าไม้ในประเทศไทย: เล่มที่ 2

ชื่อหนังสือ การเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีของปอสาเกรดต่าง ๆ

จำนวนหน้า 781หน้า

ผู้แต่ง วิทยา ปั้นสุวรรณ ,

 

Cloning, expression and characterization of recombinant cry1AB for the development of immune-based detection methods

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง Adcharapun Chaicharoen , Ratchanee Hongprayoon ,

 

การเคลื่อนย้ายธาตุอาหารโดยขบวนการกัดชะดินจากป่าเบญจพรรณแม่หวด

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานค้นคว้าวิจัย 2522-2523 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหนังสือ การเคลื่อนย้ายธาตุอาหารโดยขบวนการกัดชะดินจากป่าเบญจพรรณแม่หวด

ผู้แต่ง เกษม จันทร์แก้ว , นิพนธ์ ตั้งธรรม , สามัคคี บุณยะวัฒน์ , วิชา นิยม ,

 

การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการลุ่มน้ำบนภูเขา

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานค้นคว้าวิจัย 2522-2523 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหนังสือ การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการลุ่มน้ำบนภูเขา

ผู้แต่ง เกษม จันทร์แก้ว , นิพนธ์ ตั้งธรรม , สามัคคี บุณยะวัฒน์ , วิชา นิยม ,

 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง เพื่อเป็นอาหารและอาหารสัตว์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2525 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหนังสือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง เพื่อเป็นอาหารและอาหารสัตว์

ผู้แต่ง ศิริลักษณ์ สินธวาลัย , นฤดม บุญ-หลง ,

 

หลักการควบคุมแมลงศัตรูอ้อยในประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เอกสารเผยแพร่ ฉบ้บที่ 1-13 ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ชื่อหนังสือ หลักการควบคุมแมลงศัตรูอ้อยในประเทศไทย

จำนวนหน้า 183 หน้า

ผู้แต่ง บรรพต ณ ป้อมเพชร ,

 

ศัตรูธรรมชาติของหนอนม้วนใบกล้วย Erionota thrax L. (Lepidoptera: Hesperidae) ในประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เอกสารวิชาการ ฉบ้บที่ 1-10 ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ชื่อหนังสือ ศัตรูธรรมชาติของหนอนม้วนใบกล้วย Erionota thrax L. (Lepidoptera: Hesperidae) ในประเทศไทย

จำนวนหน้า 146 หน้า

ผู้แต่ง บรรพต ณ ป้อมเพชร ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 50,304 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University