บทความรู้ทั่วไป

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 65,298 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (372)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (157)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (1,556)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (164)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (5,443)

   พืชศาสตร์และการผลิต (18,295)

   การอารักขาพืช (5,065)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (1,483)

   การทำป่าไม้ (1,586)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (9,460)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,967)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (1,277)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5,344)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (8,530)

   โภชนาการของมนุษย์ (350)

   มลภาวะ (619)

   ระเบียบวิธีวิจัย (515)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 9,257 รายการ   
 

หลักการบริหารศัตรูพืช

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เอกสารเผยแพร่ ฉบ้บที่ 1-13 ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ชื่อหนังสือ หลักการบริหารศัตรูพืช

จำนวนหน้า 183 หน้า

ผู้แต่ง บรรพต ณ ป้อมเพชร ,

 

แมลงศัตรูมะม่วงในประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เอกสารเผยแพร่ ฉบ้บที่ 1-13 ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ชื่อหนังสือ แมลงศัตรูมะม่วงในประเทศไทย

จำนวนหน้า 183 หน้า

ผู้แต่ง บรรพต ณ ป้อมเพชร ,

 

แมลงศัตรูลำไยในประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เอกสารเผยแพร่ ฉบ้บที่ 1-13 ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ชื่อหนังสือ แมลงศัตรูลำไยในประเทศไทย

จำนวนหน้า 183 หน้า

ผู้แต่ง บรรพต ณ ป้อมเพชร ,

 

แนวทางการควบคุมไมยราบยักษ์โดยชีววิธี

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เอกสารเผยแพร่ ฉบ้บที่ 1-13 ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ชื่อหนังสือ แนวทางการควบคุมไมยราบยักษ์โดยชีววิธี

จำนวนหน้า 183 หน้า

ผู้แต่ง บรรพต ณ ป้อมเพชร ,

 

การปฏิบัติต่อดอกกล้วยไม้หลังการตัด

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร คู่มือการผลิตกล้วยไม้เพื่อการส่งออก

ชื่อหนังสือ การปฏิบัติต่อดอกกล้วยไม้หลังการตัด

จำนวนหน้า 56 หน้า

ผู้แต่ง สายชล เกตุษา ,

 

Mungbean production in Asia

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง Peerasak Srinives , Yang, Charles Y. ,

 

ศัพท์วิชาการทางดินฉบับชาวบ้าน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร 20 ปี ปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหนังสือ ศัพท์วิชาการทางดินฉบับชาวบ้าน

จำนวนหน้า 321 หน้า

ผู้แต่ง ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา ,

 

Utilization of waste water from sa paper (Paper mulberry, Broussonetia papyrifera (L.) Vent) processing as a potassium source for corn and chinese kale

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง Supamard Panichsakpatana , Jongruk Chanchareonsook , Chairerk Suwannarat ,

 

กล้วย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร อนุกรมวิธานพืช อักษร ก ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

ชื่อหนังสือ กล้วย

ผู้แต่ง เบญจมาศ ศิลาย้อย ,

 

Banana

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง Benchamas Silayoi ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 9,257 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University