ไม่ระบุ

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 65,298 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (372)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (157)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (1,556)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (164)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (5,443)

   พืชศาสตร์และการผลิต (18,295)

   การอารักขาพืช (5,065)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (1,483)

   การทำป่าไม้ (1,586)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (9,460)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,967)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (1,277)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5,344)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (8,530)

   โภชนาการของมนุษย์ (350)

   มลภาวะ (619)

   ระเบียบวิธีวิจัย (515)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 3,947 รายการ   
 

ผลกระทบของการทำลายป่า ที่มีต่อลำน้ำในลำน้ำที่สำคัญทางภาคเหนือของประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เอกสารทางวิชาการ สาขาอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุมการป่าไม้ ประจำปี 2522 วันที่ 20-28 พฤศจิกายน 2522

ชื่อหนังสือ ผลกระทบของการทำลายป่า ที่มีต่อลำน้ำในลำน้ำที่สำคัญทางภาคเหนือของประเทศไทย

ผู้แต่ง เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ , เกษม จันทร์แก้ว ,

 

การปรับปรุงวิธีเขตกรรมเพื่อให้ได้ผลผลิตน้ำตาลสูงสุด

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานค้นคว้าวิจัย 2522-2523 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหนังสือ การปรับปรุงวิธีเขตกรรมเพื่อให้ได้ผลผลิตน้ำตาลสูงสุด

ผู้แต่ง พูลประเสริฐ ปิยะอนันต์ , อุดม พูลเกษ , เกษม สุขสถาน ,

 

การเพิ่มผลผลิตชีวมวลต่อไร่ต่อปีของอ้อย โดยใช้เทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสม: การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้พืชไร่อื่นๆ ในระบบการปลูกพืชหมุนเวียนในไร่อ้อย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานค้นคว้าวิจัยประจำปี 2525 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหนังสือ การเพิ่มผลผลิตชีวมวลต่อไร่ต่อปีของอ้อย โดยใช้เทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสม: การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้พืชไร่อื่นๆ ในระบบการปลูกพืชหมุนเวียนในไร่อ้อย

ผู้แต่ง อุดม พูลเกษ , อิสรา สุขสถาน , เกษม สุขสถาน ,

 

ระบบการเกษตรชนบทกับงานวิจัยปศุสัตว์ในการวิจัยระบบการทำฟาร์ม

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องระบบการปลูกพืช ครั้งที่ 5

ชื่อหนังสือ ระบบการเกษตรชนบทกับงานวิจัยปศุสัตว์ในการวิจัยระบบการทำฟาร์ม

ผู้แต่ง จรัญ จันทลักขณา ,

 

ความสัมพันธ์ระหว่างการเลี้ยงสัตว์ กับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในบางหมู่บ้านของอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร Annual report 1983 the national buffalo research and development center project

ชื่อหนังสือ ความสัมพันธ์ระหว่างการเลี้ยงสัตว์ กับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในบางหมู่บ้านของอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ผู้แต่ง ปรารถนา พฤกษะศรี , สมิต ยิ้มมงคล , จรัญ จันทลักขณา ,

 

Estimates of heritability and relationship of body weights, gains and measurements of swamp buffalo

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร Annual report 1983 the national buffalo research and development center project

ชื่อหนังสือ Estimates of heritability and relationship of body weights, gains and measurements of swamp buffalo

ผู้แต่ง สุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง , ผกาพรรณ บุณยะเวชชีวิน , จรัญ จันทลักขณา ,

 

Growth pattern of Thai swamp buffalo

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร Annual report 1983 the national buffalo research and development center project

ชื่อหนังสือ Growth pattern of Thai swamp buffalo

ผู้แต่ง สุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง , ผกาพรรณ บุณยะเวชชีวิน , จรัญ จันทลักขณา ,

 

Improvement of buffalo prodection through breeding methods: Repeatability estimaties and effect of parity on calving interval and birth weight of swamp buffalo

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานค้นคว้าวิจัยประจำปี 2525

ชื่อหนังสือ Improvement of buffalo prodection through breeding methods: Repeatability estimaties and effect of parity on calving interval and birth weight of swamp buffalo

ผู้แต่ง สุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง , จรัญ จันทลักขณา ,

 

ไวรัสและมายโคพลาสมาของฝ้าย และแผนการป้องกันกำจัด

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2525 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหนังสือ ไวรัสและมายโคพลาสมาของฝ้าย และแผนการป้องกันกำจัด

ผู้แต่ง ปราณี ฮัมเมอร์ลิงค์ , สุพัฒน์ อรรถธรรม , ธีระ สูตะบุตร , ธนาคร จารุพัฒน์ , วรวรรณ ศักดิ์วงศ์ ,

 

ควรพ่นยาฆ่าแมลงควบคุมโรคไวรัสพืชหรือไม่

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร คู่มือเกษตรกร

ชื่อหนังสือ ควรพ่นยาฆ่าแมลงควบคุมโรคไวรัสพืชหรือไม่

ผู้แต่ง ธีระ สูตะบุตร ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 3,947 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University