บทความในวารสาร

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 65,298 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (372)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (157)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (1,556)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (164)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (5,443)

   พืชศาสตร์และการผลิต (18,295)

   การอารักขาพืช (5,065)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (1,483)

   การทำป่าไม้ (1,586)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (9,460)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,967)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (1,277)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5,344)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (8,530)

   โภชนาการของมนุษย์ (350)

   มลภาวะ (619)

   ระเบียบวิธีวิจัย (515)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 13,491 รายการ   
 

เบญจมาศ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร พืชสวน

ปีที่ (Vol.) 12 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 23-60

ผู้แต่ง สมเพียร เกษมทรัพย์ ,

 

เยอบีร่า

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร วารสารพืชสวน

ปีที่ (Vol.) 12 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 1-16

ผู้แต่ง สมเพียร เกษมทรัพย์ ,

 

คาร์เนชั่น [Carnation]

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร วารสารพืชสวน

ปีที่ (Vol.) 14 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 1-16

ผู้แต่ง สมเพียร เกษมทรัพย์ ,

 

ดาวเรือง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร แม่บ้าน

ปีที่ (Vol.) 2 ฉบับที่ (No.) 13 หน้า 43-46

ผู้แต่ง สมเพียร เกษมทรัพย์ ,

 

โรคไวรัสของมะเขือเทศ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร การเกษตรแห่งยุค

ปีที่ (Vol.) 3 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 18-21

ผู้แต่ง ธีระ สูตะบุตร ,

 

โรคไวรัสมะละกอ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร การเกษตรแห่งยุค

ปีที่ (Vol.) 3 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 23-26

ผู้แต่ง ธีระ สูตะบุตร ,

 

การใช้รังสีแปรกรรมพันธุ์ในต้นฆ้องสามย่าน (Kalanchoe laciniata)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร Kasetsart Journal

ปีที่ (Vol.) 7 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 13-18

ผู้แต่ง อรรถ นาครทรรพ ,

 

พยาธิภายนอกของสุนัขในประเทศไทยและหลักการควบคุมและกำจัดพยาธิภายนอกของสุนัข

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร เวทเทอรินารี่ นิวส์

ปีที่ (Vol.) 18 ฉบับที่ (No.) 126 หน้า 20-31

ผู้แต่ง อาคม สังข์วรานนท์ ,

 

หนอนพยาธิภายในที่สำคัญของสุนัขในประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร Veterinary News (Thailand)

ปีที่ (Vol.) CXXIV หน้า 25-35

ผู้แต่ง อาคม สังข์วรานนท์ ,

 

Correlation and spatial variability of soil properties affecting to sugarcane yield in Kamphaeng-Saen soil

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์

ปีที่ (Vol.) 38(Supplement Issue) ฉบับที่ (No.) 6 หน้า 109-112

ผู้แต่ง Audthasit Wongmaneeroj , Chawalit Hongprayoon ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 13,491 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University