หนังสือ

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 65,298 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (372)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (157)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (1,556)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (164)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (5,443)

   พืชศาสตร์และการผลิต (18,295)

   การอารักขาพืช (5,065)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (1,483)

   การทำป่าไม้ (1,586)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (9,460)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,967)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (1,277)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5,344)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (8,530)

   โภชนาการของมนุษย์ (350)

   มลภาวะ (619)

   ระเบียบวิธีวิจัย (515)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 14,364 รายการ   
 

การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักแม่กระบือช่วงตั้งท้องและหลังคลอด

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ผกาพรรณ บุณยะเวชชีวิน , ทวีพร พูนดุสิต , เกรียงศักดิ์ แก้วสมประสงค์ , จรัญ จันทลักขณา , ศักดิ์สงวน กอนันทา ,

 

ศักยภาพสบู่ดำ: พืชน้ำมันที่ไม่ใช่อาหาร

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ ,

 

พืชพลังงานทดแทนน้ำมันดีเซลตัวใหม่

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง สุขสันต์ สุทธิผลไพบูลย์ ,

 

โรงเรียนสบู่ดำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง สมบัติ ชิณะวงศ์ ,

 

แมลงศัตรูสบู่ดำและการจัดการ

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล ,

 

การป้องกันกำจัดศัตรูข้าวโดยวิธีผสาน

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ผลการดำนาโดยใช้ต้นกล้างอายุต่างๆ กัน

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง สุวรรณ เผ่าช่างทอง ,

 

การแปรปรวนของน้ำหนักข้าวเปลือก

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ประมวล เสตะรัต ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 14,364 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University