ผลงาน :

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (139)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (21)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (94)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (75)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (1,429)

   พืชศาสตร์และการผลิต (3,416)

   การอารักขาพืช (900)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (173)

   การทำป่าไม้ (28)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (82)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (66)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (264)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (195)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (289)

   โภชนาการของมนุษย์ (37)

   มลภาวะ (15)

   ระเบียบวิธีวิจัย (7)

ประเภทเอกสาร

   บทความในวารสาร (7,235)

  ผลงานล่าสุด

เห็ดโคนน้อย สุชาติฟาร์มเห็ด

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

ปีพิมพ์   2564

เห็ดนมเสือ Malaysian National

ผู้แต่ง อรทัย เอื้อตระกูล

ปีพิมพ์   2564

สัญญาณแคลเซียมในพืช

ผู้แต่ง ยงยุทธ โอสถสภา

ปีพิมพ์   2564

  ผลงานที่ได้รับความนิยม

การปลูกเลี้ยงฟิโลเดนดรอน ซานาดู

ผู้แต่ง วรินทร์ สุทนต์

ปีพิมพ์   2541

ปีที่ 5 ของมะม่วงบุญบันดาล

ผู้แต่ง เปรมปรี ณ สงขลา

ปีพิมพ์   2541

ส้มเขียวหวานในกระถาง

ผู้แต่ง ทองดี บ้านดอน, นามแฝง

ปีพิมพ์   2542

จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเอกสาร
จำนวนผลงานจำแนกตามปีที่เผยแพร่
จำนวนผลงานจำแนกตามหมวดข้อมูล
จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเนื้อหา

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University