ผลงาน :

  ผลงานที่ได้รับความนิยม

ชุมชนต้นแบบไบโอดีเซลแห่งแรกในประเทศไทย

ผู้แต่ง พอวรรณ์ เวียงกนกพันธุ์

ปีพิมพ์   2556

การพัฒนาธูปไล่ยุงจากเศษเหลือจากการสกัดน้ำมันสบู่ดำ

ผู้แต่ง วุฒินันท์ คงทัด , สาริมา สุนทรารชุน , ชัยพร สามพุ่มพวง , ...

ปีพิมพ์   2549

การพัฒนาไบโอดีเซลจากสบู่ดำที่เหมาะสมสำหรับเครื่องยนต์เกษตรชุมชน

ผู้แต่ง จักรพงศ์ ไชยบุรี , วรรณฤดี หิรัญรัตน์ , ปาริชาติ เทพทอง , ...

ปีพิมพ์   2552

การตอบสนองของเมล็ดและน้ำมันสบู่ดำที่เกิดจาอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษา

ผู้แต่ง พรพิมล จันทร์ฉาย , รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ , สุคันธรส ธาดากิตติสาร , ...

ปีพิมพ์   2555

  ผลงานล่าสุด

โครงสร้างและพัฒนาการของผลและเมล็ดของสบู่ดำ (Jatropha curcas L.)

ผู้แต่ง ประศาสตร์ เกื้อมณี

ปีพิมพ์   2555

กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของพืชสกุลสบู่ดำ (Jatropha L.) วงศ์เปล้า (Euphorbiaceae) ในประเทศไทย

ผู้แต่ง วิทวัส อินยาศรี , อนิษฐาน ศรีนวล , วิโรจน์ เกษรบัว , ...

ปีพิมพ์   2560

จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเอกสาร
จำนวนผลงานจำแนกตามปีที่เผยแพร่
จำนวนผลงานจำแนกตามหมวดข้อมูล
จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเนื้อหา

ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 0-2942-8616 ต่อ 346 โทรสาร 0-2940-6688
อีเมล libtnac@ku.ac.th